Wyniki naboru wniosków w województwie wielkopolskim - edycja 2018/2019

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 roku.

Komisja przyjęła Ostateczną listę rankingową wniosków, która zostaje przesłana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury.

 Ostateczna lista rankingowa

/30 listopada 2018 r./

***

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 roku.

Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 20 listopada br.

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenia do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniesionych po terminie.

 Wstępna lista rankingowa

/13 listopada 2018 r./

***

Po zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Komisja oceniająca wnioski przedstawiła do zatwierdzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie.

Zgodnie z nowelizacją zapisów Programu wnioskodawcom przysługuje prawo wnoszenia zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w terminie do 3 listopada 2018 roku.

W przypadku wnoszenia zastrzeżeń, zgodnie z zasadami wskazanymi w Programie, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 29.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.10.2018 - 13:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.11.2018 - 17:13