Szkody w rolnictwie 2019

Informacja dotycząca weryfikacji protokołów oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2019 roku

W związku z przyjętym  przez Radę  Ministrów programem pomocowym dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej poszkodowanym rolnikom.

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta rolnego, a jednym z warunków udzielenia pomocy jest dołączenie do wniosku protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

Dotychczas do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło około 80 tys. protokołów. 

W przypadku szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub 3350 zł w środkach trwałych producent rolny otrzymuje protokół potwierdzony przez wojewodę. Zachodzi zatem konieczność weryfikacji tych protokołów.

Zweryfikowano około 66 tys. protokołów. Pozostałą część protokołów stanowią protokoły przesłane ponownie do korekty, jak również protokoły nie wymagające adnotacji wojewody.

W przypadku braku protokołu oszacowania szkód producent rolny, w celu zachowania wyznaczonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi terminu złożenia wniosku do dnia 29 listopada 2019 r., winien złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.

/28 listopada 2019 r./

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 335/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Autor: Zbigniew Król
Data utworzenia: 26.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.02.2019 - 12:01
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 31.03.2020 - 11:49