Spółki wodne 2019

 Sprawozdanie rzeczowe spółek wodnych oraz związków spółóek wodnych za rok 2019, aktualizacja 20.01.2020 r.

 Sprawozdanie finansowe spółek wodnych oraz związków spółek wodnych za rok 2019, opublikowano 15 stycznia 2020 r.

1. Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji z budżetu państwa:

 Podział dotacji z budżetu państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego w roku 2019
 Wzór obliczenia wysokości dotacji z budżetu państwa

2. Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa:

 Podział dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego w roku 2019
 Wzór obliczenia wysokości dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa

Dotacja z budżetu państwa

Kryteria przyznania w 2019 roku dotacji z budżetu Państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.

Termin złożenia wniosku

 • termin złożenia wniosku do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa z dniem 30 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wysokość uchwalonej na 2019 rok składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów uprawniająca do ubiegania się o dotację

 • minimalna wysokość składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów    uprawniająca do ubiegania się o dotację wynosi co najmniej 22 zł.
 • wysokość dotacji w 2019 roku uzależniona zostanie od wysokości składki członkowskiej (kwota dotacji wzrastać będzie wprost proporcjonalnie do wysokości składki członkowskiej) .

Procent ściągalności składek członkowskich za rok 2018 uprawniający do ubiegania się o dotację

 • minimalny procent ściągalności składek członkowskich za rok 2018 uprawniający do ubiegania się o dotację wynosi co najmniej 70 %*.
 • wysokość dotacji w 2019 roku uzależniona zostanie od procentu ściągalności składki członkowskiej (kwota dotacji wzrastać będzie wprost proporcjonalnie do procentu ściągalności składki członkowskiej).

Kwota wyliczonej dotacji

Kwota dotacji uzależniona będzie od wysokości uchwalonej na 2019 rok składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów oraz od procentu ściągalności składek członkowskich za rok 2018.

Dotacji nie otrzymają spółki, dla których wyliczona kwota dotacji wynosić będzie poniżej 700 zł.

* kryterium nie dotyczy spółek wodnych utworzonych w 2018 i 2019 roku.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) uchwały walnego zgromadzenia spółki dotycząca ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok.
 • Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) zatwierdzonego przez walne zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • Oświadczenie (osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) dotyczące wartości wykonanych robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku 2018 wyłącznie za składki członków spółki.
 • Zaświadczenie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wpisaniu
 • do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (z minimum 3 miesięcy).
 • Upoważnienie lub dokument, z którego wynika przedmiotowe upoważnienie

 Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa w 2019 r., opublikowano 26 lutego w 2019 r.

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa

Kryteria przyznania w 2019 roku dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 50) dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Termin złożenia wniosku

 • termin złożenia wniosku do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa z dniem 10 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wysokość uchwalonej na 2019 rok składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów uprawniająca do ubiegania się o dotację

 • minimalna wysokość składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów    uprawniająca do ubiegania się o dotację wynosi co najmniej 22 zł.
 • wysokość dotacji w 2019 roku uzależniona zostanie od wysokości składki członkowskiej (kwota dotacji wzrastać będzie wprost proporcjonalnie do wysokości składki członkowskiej).

Procent ściągalności składek członkowskich za rok 2018 uprawniający do ubiegania się o dotację

 • minimalny procent ściągalności składek członkowskich za rok 2018 uprawniający do ubiegania się o dotację wynosi co najmniej 70 %*.
 • wysokość dotacji w 2019 roku uzależniona zostanie od procentu ściągalności składki członkowskiej (kwota dotacji wzrastać będzie wprost proporcjonalnie do procentu ściągalności składki członkowskiej).

Kwota wyliczonej dotacji

Kwota dotacji uzależniona będzie od wysokości uchwalonej na 2019 rok składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów oraz od procentu ściągalności składek członkowskich za rok 2018. Na wysokość dotacji będzie wpływać również wartość wykonanych robót przez spółkę wodną w 2018 roku ze składek członkowskich

Dotacji nie otrzymają spółki, dla których wyliczona kwota dotacji wynosić będzie poniżej 700 zł.

* kryterium nie dotyczy spółek wodnych utworzonych w 2018 i 2019 roku.

W przypadku gdy spółka nie występowała o dotację z budżetu państwa - do wniosku wymagane będą następujące dokumenty:

 • oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) uchwały walnego zgromadzenia spółki dotycząca ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok.
 • oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) zatwierdzonego przez walne zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • oświadczenie (osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) dotyczące wartości wykonanych robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku 2018 wyłącznie za składki członków spółki.

Zaświadczenie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wpisaniu do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (z minimum 3 miesięcy).

Upoważnienie lub dokument, z którego wynika przedmiotowe upoważnienie do reprezentowania spółki na zewnątrz.

 Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w 2019 r., opublikowano 26 marca 2019 r.

Sprawę prowadzi:

Emilia Białas
tel. 61 854 19 09

Autor: Emilia Białas, Hubert Osowicz
Data utworzenia: 29.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.01.2019 - 09:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.01.2020 - 10:22