Spółki wodne 2017

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji z budżetu państwa

 zał. nr 3 protokół końcowy odbioru robót

 zał. nr 4 zestawienie rzeczowo - finansowe

 zał. nr 5 zestawienie dokumentacji finansowo

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa

 zał. nr 3 protokół końcowy odbioru robót z rezerwy celowej

 zał. nr 4 zestawienie rzeczowo - finansowe - rezerwa celowa

 zał. nr 5 zestawienie dokumentacji finansowo - księgowej - rezerwa celowa


 Podział dotacji z budżetu państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego w 2017 roku

 Podział dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego w 2017 roku

Kryteria przyznania w 2017 roku dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.

 1. Termin złożenia wniosku
 • termin złożenia wniosku do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa z dniem 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Wysokość uchwalonej na 2017 rok składki członków spółki z 1 ha zmeliorowanych gruntów
 • minimalna wysokość składki członków spółki z 1 ha zmeliorowanych gruntów winna wynosić 21 zł.
 1. Procent ściągalności składek członkowskich za rok 2016
 • minimalny procent ściągalności składek członkowskich za rok 2016 winien wynosić 70 %.
 1. Wysokość wyliczonej dotacji
 • dotacji nie otrzymają spółki, dla których wyliczona dotacja wynosić będzie poniżej 700 zł.

Do wniosku wymagane będą następujące dokumenty:

 • Upoważnienie lub dokument, z którego wynika przedmiotowe upoważnienie do reprezentowania spółki na zewnątrz,
 • Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) uchwały walnego zgromadzenia spółki dotycząca ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok.
 • Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) zatwierdzonego przez walne zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016.
 • Oświadczenie (osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) dotyczące wartości wykonanych robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku 2016 wyłącznie za składki członków spółki.
 • Oryginał lub kserokopia aktualnego wypisu z katastru wodnego (z minimum 3 miesięcy).

Powyższe dokumenty nie są wymagane w przypadku złożenia przez spółkę wodną wniosku o dotację z budżetu Wojewody, do którego dołączono ww. załączniki.

Sprawę prowadzi:

 • Emilia Białas, tel. 61 854 19 07
 • Elżbieta Marcinkowska, tel. 61 854 13 90

 Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r.

***

Kryteria przyznania w 2017 roku dotacji z budżetu Państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.

 1. Termin złożenia wniosku
 • termin złożenia wniosku do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa z dniem 18 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Wysokość uchwalonej na 2017 rok składki członków spółki z 1 ha zmeliorowanych gruntów
 • minimalna wysokość składki członków spółki z 1 ha zmeliorowanych gruntów winna wynosić 21 zł.
 1. Procent ściągalności składek członkowskich za rok 2016
 • minimalny procent ściągalności składek członkowskich za rok 2016 winien wynosić 70 %.
 1. Wysokość wyliczonej dotacji
 • dotacji nie otrzymają spółki, dla których wyliczona dotacja wynosić będzie poniżej 700 zł.

Do wniosku wymagane będą następujące dokumenty:

 • Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) uchwały walnego zgromadzenia spółki dotycząca ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok.
 • Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) zatwierdzonego przez walne zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016.
 • Oświadczenie (osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) dotyczące wartości wykonanych robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku 2016 wyłącznie za składki członków spółki.
 • Oryginał lub kserokopia aktualnego wypisu z katastru wodnego (z minimum 3 miesięcy).

Sprawę prowadzi:

 • Emilia Białas, tel. 61 854 19 07
 • Elżbieta Marcinkowska, tel. 61 854 13 90
Autor: Beata Wosińska, Emilia Białas
Data utworzenia: 05.07.2011
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 11.06.2012 - 23:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.01.2019 - 09:35