Społeczeństwo obywatelskie

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego

W dniu 10 maja 2018 roku na podstawie art. 41k ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ustanowił

Marię Krupecką
Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Kontakt:

tel.: 61 854 12 78
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, bud. B, pok. NP12

Do zadań Pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego należy w szczególności:

 1. współpraca z administracją rządową, w tym z Pełnomocnikiem Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działalności pożytku publicznego;
 2. koordynowanie współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi w województwie wielkopolskim, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych prowadzą działalność pożytku publicznego i działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 3. przygotowanie oraz realizacja Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami publicznymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 4. identyfikacja potrzeb społecznych i wspieranie inicjatyw obywatelskich w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 5. reprezentowanie Wojewody Wielkopolskiego na uroczystościach, konferencjach i innych spotkaniach, których tematem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i działalność pożytku publicznego;
 6. składanie Wojewodzie Wielkopolskiemu rocznego sprawozdania z działalności.

  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Powołany na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 15.09.2017r.,Jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Instytucja właściwa w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Agencja odpowiedzialna za realizowanie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opracowywanych przez Komitet ds. Pożytku Publicznego.

  Programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

  Program wsparcia instytucjonalnego

  Nowatorski program dotacyjny służący wsparciu rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Wsparcie finansowe na rozwój organizacyjny, w tym m. in.:

  Program Wsparcia Rozwoju Instytucjonalnego-wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego, m. in.: rozwój struktury organizacji, stabilizacja finansowa, zróżnicowanie przychodów organizacji, rozwój działalności ekonomicznej i fundraisingowej, szkoleń pracowników, rozwoju bazy lokalowej i sprzętowej,

  Program Wsparcia Budowy Kapitałów Żelaznych-wsparcie przygotowania planu budowy kapitału żelaznego założycielskiego, realizację działań fundraisingowych,

  Program Wsparcia Doraźnego-doraźne wsparcie działań organizacji obywatelskich, w tym ułatwienie dostępu do dialogu obywatelskiego, uczestnictwa w działalności rzeczniczej, konferencjach, seminariach, spotkaniach, pomoc w pokrywaniu jednorazowych kosztów doradztwa, szkoleń, audytu, wkładu własnego, itp.

  Rozwój organizacji strażniczych, mediów obywatelskich

  Rozwój think-tanków

  Korpus Solidarności

  Program, którego celem będzie zwiększenie liczby osób angażujących się w wolontariat długoterminowy poprzez stworzenie systemu wsparcia dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz organizacji obywatelskich i instytucji sektora publicznego. Wdrażanie Korpusu Solidarności planowane jest w latach 2018 -30. Planowane efekty wdrożenia Programu to:

  budowa infrastruktury wspierającej działania wizerunkowe dotyczące wolontariatu oraz procesu zarządzania wolontariuszami w organizacjach,

  zaprojektowanie i wdrożenie modelowego systemu szkoleniowego służącego profesjonalizacji pracy koordynatorów wolontariatu,

  wypracowanie rozwiązań systemowych, w tym działań obejmujących finansowanie projektów angażujących i adresowanych do wolontariuszy,

  stworzenie kompleksowego systemu benefitów dla wolontariusza i Karty Wolontariusza

  Program wsparcia organizacji harcerskich

  Program obejmuje kompleksowe działania polegające na kształceniu wychowawców, współpracy z instytucjami państwowymi oraz wsparciu rozwoju infrastrukturalnego harcerstwa w Polsce; program kierowany do wszystkich podmiotów objętych Honorowym Protektoratem RP nad organizacjami harcerskimi.

  Program wsparcia uniwersytetów ludowych

  Celem programu będzie wsparcie programowe/finansowe już istniejących i powstających uniwersytetów ludowych oraz wsparcie finansowe i pozafinansowe dla małych, lokalnych organizacji pełniących w swoim środowisku funkcje edukacyjne i kulturotwórcze (np. domów ludowych)

  Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania NIW znaleźć można na Facebooku – Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  oraz pod adresem https://twitter.com/niwcrso

  Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego

  W związku z powtarzającym się zjawiskiem wymagania przez instytucje zlecające zadania publiczne załączników do ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych, Rada Działalności Pożytku Publicznego 18 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr 137, przypominającą o obowiązujących w tym zakresie przepisach.

  Autor: Maria Krupecka
  Data utworzenia: 03.06.2020
  Osoba publikująca: Dawid Politowski
  Data publikacji: 03.06.2020 - 11:02
  Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
  Data aktualizacji: 10.03.2021 - 15:12