Społeczeństwo obywatelskie

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Data powołania: 28.09.2021
Wydział obsługujący: Wydział Polityki Społecznej

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności:

  1. współpraca z administracją rządową, w tym z Pełnomocnikiem Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Narodowym Instytutem Wolności − Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działalności pożytku publicznego;
  2. koordynowanie współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi w województwie wielkopolskim, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych prowadzą działalność pożytku publicznego i działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  3. przygotowanie oraz realizacja Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami publicznymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Na mocy ustawy z 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, powstała instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Zgodnie z treścią ww. ustawy Państwo polskie dąży do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zarówno w wymiarze terytorialnym, jak i tematycznym, szczególną ochroną otaczając organizacje małe, krzewiące etos społecznikowski i pielęgnujące dziedzictwo lokalne. W tym celu, przyczyniając się do wypełnienia ideałów wolności, leżących u podstaw motywacji prospołecznych i postaw propaństwowych, a także do kształtowania dojrzałego patriotyzmu, państwo polskie zamierza aktywnie działać na rzecz zwiększania zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życiu publicznym, zwiększania liczby inicjatyw oddolnych i lokalnych oraz poprawy instytucjonalnej zdolności organizacji obywatelskich do realizacji ich misji. NIW-CRSO realizuje programy na rzecz rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu.

Szczegółowe informacje na temat programów znaleźć można na stronie: https://niw.gov.pl/

Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego

W związku z powtarzającym się zjawiskiem wymagania przez instytucje zlecające zadania publiczne załączników do ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych, Rada Działalności Pożytku Publicznego 18 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr 137, przypominającą o obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 03.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.01.2024 - 12:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.02.2024 - 10:33