Zarządzenie nr 595/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...