Zarządzenie Nr 570/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim