"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 -  Wykaz szkół rekomendowanych do objęcia wsparciem finansowym w roku 2024

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 91), Wojewoda Wielkopolski informuje, że w roku 2024, wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na łączną kwotę 3 467 375,41 zł otrzyma 46 organów prowadzących 89 publicznych szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

 Pismo przewodnie

 Wykaz organów prowadzących, wraz ze szkołami, rekomendowanymi do udzielenia wsparcia finansowego

/31.05.2024 r., Małgorzata Wolińska Starszy inspektor  Kuratorium Oświaty w Poznaniu/


Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 został wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. i jest kontynuacją programu, który był realizowany od 2019 do 2023 roku.

Program składa się z trzech modułów:

  1. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży.
  2. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych.
  3. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Jest to Program wsparcia finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek;
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu zostanie udzielona pomoc, która trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Realizacją programu w zakresie modułu 1 i modułu 2 zajmuje się:

Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
tel. 61 854 18 25
e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl

Realizacją programu w zakresie modułu 3 zajmuje się:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 61 670 40 81, 780 386 001
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

Szczegóły Programu znajdują się na stronie Sejmu RP w Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Autor: Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 02.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.02.2024 - 13:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.06.2024 - 07:47