Korpus Wsparcia Seniorów

W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała nowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program jest kontynuacją Programu Wspieraj seniora.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat
i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Wsparcie realizowane będzie poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa osób starszych i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID–19.

Wsparcia finansowego dla gmin udziela się na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy  wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolska infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych
  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych
  3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby
  4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, po odbytej wizycie określi szczegółowy zakres oraz terminy świadczenia usługi wsparcia.
Autor: Emilia Kubis
Data utworzenia: 01.02.2022
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.02.2022 - 13:46
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 01.02.2022 - 13:49