Wyniki - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r.

Treść archiwalna

 Wyniki konkursu - 5 kwietnia 2017 r,

Wojewoda Wielkopolski, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.

Rodzaj zadania

Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa wielkopolskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku Wojewoda Wielkopolski planuje przeznaczyć środki, które są określone w planie wydatków na 2017 rok, w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego w ramach dotacji celowej w wysokości 44 000 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych).

Zasady przyznawania dotacji

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie konkursowego zadania, w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy organizacje, których oferty zostaną wybrane.
 3. Złożone oferty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Do złożonej oferty trzeba dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań finansowych.
 5. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Kwota będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu.
 7. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.
 8. Zleceniobiorca, w terminie 7 dni od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Niezłożenie korekty kosztorysu w odpowiednim czasie skutkowało będzie niepodpisaniem umowy.
 9. W związku z niepodpisaniem umowy z ww. przyczyn oferent nie może dochodzić żadnych roszczeń.
 10. Kwota przyznanej dotacji w ramach odpowiedniej umowy nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, ostatecznie określonych w kosztorysie przez organizację.
 11. Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania realizowanego od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. będą w szczególności:
 • utrzymanie gotowości i prowadzenie działań ratowniczych, w tym:
  • wynagrodzenia ratowników z wyłączeniem pochodnych ponoszonych przez pracodawcę,
  • koszty dyżurów ratowniczych,
  • koszty szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, technik pływackich, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz koszty materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
  • zużycie materiałów i energii, opłaty za media (w tym śmieci, woda, ścieki)  w budynkach stacji ratowniczych, w których prowadzone są dyżury na potrzeby realizacji zlecanego zadania oraz inne opłaty i podatki z tymi dyżurami związane,
  • koszty eksploatacji środków transportu ratowniczego, a w szczególności koszty napraw i remontów oraz jego ubezpieczenie,
  • koszty zakupu sprzętu i ekwipunku ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych;
 • 2) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, w tym:
  • koszty szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, technik pływackich, kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • koszty materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
  •  koszty zakupu sprzętu niezbędnego do ich przeprowadzenia.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a wybranym zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określają  przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

Umowa może przewidywać modyfikacje określonych warunków poprzez zmniejszenie kwoty dotacji w trybie w tym ogłoszeniu opisanym lub modyfikacje (doprecyzowania) nieistotne dla zakresu lub kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne są również zmiany istotne, o ile oferent wyrazi zgodę na nie i będą one w sposób niebudzący wątpliwości jednoznacznie korzystne dla realizacji zadań publicznych, w szczególności zwiększać będą ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach. Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji poszczególnych zadań w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli ich uwzględnienie w ofercie złożonej w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w 22 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferty można składać:

 • osobiście, w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.00, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 8.15 – 15.15 lub
 • korespondencyjnie na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18; 61-713 Poznań.

Oferty należy składać w zaadresowanych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert 2017 – Ratownictwo wodne” (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

Oferta niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 • Wybór oferty (ofert) następuje w trybie konkursowym określonym w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Wyboru oferty (ofert) dokonuje komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w składzie powołanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 • Na pierwszym posiedzeniu Komisja uzgodni plan pracy.
 • Komisja  dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów.
 • Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu.
 • W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 • Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert) Komisja przedstawia niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego.
 • Decyzje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Wojewoda Wielkopolski w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.
 • Z chwilą zaakceptowania przez Wojewodę Wielkopolskiego wyboru dokonanego przez Komisję, wybór ofert uznaje się za ostatecznie dokonany.
 • Wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja dokona w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.

Kryteria formalne:

 1. składającym ofertę winien być podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony w ust. 3.1.,
 2. złożenie oferty w terminie,
 3. złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
 4. kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami), podpisana przez osoby upoważnione,
 5. oferta zawiera szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z wydzielonymi kosztami administracyjnymi,
 6. zgodność oferty z założeniem określonym w ust. 3.10.

Oferty niespełniające co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.

Kryteria merytoryczne:

 1. zgodność złożonej oferty z zakresem zadania,
 2. możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań,
  2. posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługę administracyjną, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie    przyznanej dotacji,
 3. efektywność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność,
 4. wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 20%),
 5. wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. wiarygodność podmiotu pod względem finansowym,
 7. posiadanie zgody na wykonywanie obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, o których mowa w art. 12 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie dokonane niezwłocznie, a jego wyniki opublikowane będą:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 2. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 3. na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Wykaz zadań publicznych zleconych tego samego rodzaju, realizowanych w latach poprzednich

 Wykaz zadań publicznych zleconych tego samego rodzaju, realizowanych w latach poprzednich

Postanowienia końcowe

Wojewoda Wielkopolski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Uwaga: Wzór oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Zarządzanie Kryzysowe” - Do pobrania – Publiczne. 

Autor: Włodzimierz Choryński
Data utworzenia: 05.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 07:38