Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Treść archiwalna

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017. (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-n...)

W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego– gminy i powiaty, do składania zapotrzebowań na środki w ramach Programu w terminie do dnia 4 maja 2017 r.  (liczy się data stempla pocztowego).

Zapotrzebowania, wzorem poprzednich edycji, należy składać w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzach zamieszczonych pod treścią niniejszego ogłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w Programie .

Zapotrzebowania w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem na kopercie Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

UWAGA:

  1. Zapotrzebowania w formie elektronicznej dot. dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny należy wysyłać na adres mailowy: asystent2017@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail) wyłącznie w tabeli Excel (załącznik nr 1 gminy). W tytule wiadomości e-mail proszę wpisać: Zapotrzebowanie Asystent rodziny 2017.
  2. Zapotrzebowania w formie elektronicznej dot. dofinansowania kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy wysyłać na adres mailowy: koordynator2017@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail) wyłącznie w tabeli Excel (załącznik nr 1 dla powiatów). W tytule wiadomości e-mail proszę wpisać: Zapotrzebowanie Koordynator 2017.

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży zapotrzebowanie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego). Zapotrzebowania składane po terminie nie będą uwzględniane.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 21.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 12:50