Fundusz Azylu, Migracji i Integracji FAMI

Treść archiwalna

Informacja o wynikach naboru

W wyniku szczegółowej analizy otrzymanych ofert członkowie Zespołu ds. opiniowania ofert złożonych przez kandydatów na Partnera w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu wpisującego się w Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI, cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja, jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu najwyższej oceny merytorycznej ofercie złożonej przez Caritas Polska oraz zarekomendowaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu wyboru ww. organizacji pożytku publicznego do roli Partnera w toczącym się naborze.

Z oferty kandydata wynikało, iż jego działalność pozostaje, w stopniu znacznym, zgodna z celem partnerstwa, którym jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi i realizację, wzmacnianie i rozwój wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Organ Odpowiedzialny Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 8/2017/OG-FAMI.

Ponadto, deklarowany wkład kandydata na Partnera w realizację celu partnerstwa został oceniony jako satysfakcjonujący, a doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze jako wystarczające. Oferent wykazał się również adekwatnymi zasobami ludzkimi w kontekście zaproponowanych przez siebie działań. Powyższe cechy stanowią zapewnienie rzetelnego i profesjonalnego wykonania zadania.

Przedstawiona koncepcja współpracy przy realizacji projektu oceniona została jako kompleksowa, a zaplanowane działania jako adekwatne i spójne.

Wobec powyższego w dniu 10 lipca 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zadecydował o akceptacji rekomendacji Zespołu.


Ogłoszenie wojewody wielkopolskiego o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu wpisującego się w Fundusz Azylu, Migracji i Integracji nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI, cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja

Na podstawie z art. 33ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zwanego dalej „Projektem”, finansowanego w ramach FAMI. Nabór dotyczy celu szczegółowego Integracja/legalna migracja, w tym: celu krajowego Integracja (2.2) oraz celu krajowego Zdolności (2.3).

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi i realizację, wzmacnianie i rozwój wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Organ Odpowiedzialny Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 8/2017/OG-FAMI.

II. Zakres tematyczny i czasowy partnerstwa:

W ramach Projektu planuje się realizację następujących działań:

Działania obligatoryjne:

 1. Zapewnianie doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim, w tym:
  • funkcjonowanie co najmniej jednego punktu informacyjno-doradczego, czynnego co najmniej 3 dni w tygodniu (dopuszcza się, by do 2 dni w tygodniu punkt mógł być niedostępny dla klientów), co najmniej 6 godzin dziennie, 1 dzień w tygodniu co najmniej do godziny 18.
 2. Działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta, w tym:
  • organizowanie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce. Kursy rozpoczną się najpóźniej w 3 miesiącu realizacji Projektu. Kursy w miarę potrzeb odbywać się mogą także poza punktem informacyjno-doradczym (np. w innych miejscowościach),
  • zapewnienie kursów języka polskiego, co najmniej na dwóch poziomach, trwających minimum 2/3 okresu realizacji Projektu (bez platform e-learningowych),
  • zapewnienie wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, materiały pomocnicze i edukacyjne, asystent i konsultant kulturowy).

Działania fakultatywne:

 1. Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym:
  • aktywizacja zawodowa,
  • badanie i ocena kompetencji,
  • doradztwo zawodowe,
  • uzupełnianie kompetencji.

UWAGA: szkolenia zawodowe i staże nie są kwalifikowalne w ramach FAMI.

 1. Działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta, np.:
  • zajęcia wyrównawcze,
  • zajęcia sportowe i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę,
  • wycieczki,
  • zajęcia przedszkolne i świetlicowe,
  • kursy językowe dla cudzoziemców na różnych poziomach (w tym specjalistyczne),
  • działania zwiększające ich kompetencje i świadomość  prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy,
  • kursy dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce.
 2. Działania zmierzające do (lepszego) wykorzystania struktur pomocy społecznej i/lub innych instytucji (np. powiatowych urzędów pracy) i organizacji w celu integracji cudzoziemców, a także wsparcie konkretnej współpracy między nimi, mającej na celu pomoc w integracji obywateli państw trzecich oraz rozwój wolontariatu wspierającego integrację obywateli państw trzecich.

Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy. Szacowany budżet to ok. 3 mln zł.

III. Forma prawna Partnera:

Partnerem może zostać dowolny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) prowadzący działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich UE.

IV. Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na Partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. Posiada aktualną wiedzę na temat działań na rzecz wdrażania polityki z zakresu zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.
 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim, organizacyjnym, technicznym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć.
 3. Dysponuje zasobami finansowymi pozwalającymi na prawidłową realizację zadania.
  • Podmioty pozarządowe – 85% FAMI / 15 % środki własne/z innych źródeł.
  • Pozostałe podmioty – 75% FAMI / 25% środki własne/z innych źródeł.
 4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz udokumentowane kompetencje i potencjał w zakresie realizacji w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 projektów finansowanych / współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym co najmniej 1 projekt o wartości minimum 1 mln złotych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Kandydat na Partnera realizował w okresie ostatnich 5 lat projekt/projekty we współpracy z organami administracji rządowej.

V. Podmiot ubiegający się o wybór do roli Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. Wypełnionego „Formularza oferty” w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu (oryginał).
 2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu.
 3. Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i innych opłat.
 4. Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.
 5. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.).
 6. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 7. Sprawozdania finansowego/dokumentu równowaznego za rok 2016 r.

VI. Liczba Partnerów:

Jeden Partner zewnętrzny, wybrany w ramach niniejszego naboru.

VII. Termin składania zgłoszeń:

30 czerwca 2017 r.

VIII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w Kancelarii Głównej WUW, pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

UWAGA: W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

IX. Kryteria wyboru (max 120 pkt):

 1. Zgodność działania kandydata na Partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt].
 2. Deklarowany wkład kandydata na Partnera w realizację celu partnerstwa. [max 20 pkt].
 3. Doświadczenie kandydata na Partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max 30 pkt].
 4. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera [max 20 pkt].
 5. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem [max 30 pkt], w tym: kompleksowość zaproponowanych działań [max 10 pkt], adekwatność zaproponowanych działań [max 10 pkt], spójność zaproponowanych działań [max 10 pkt].

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

X. Uwagi:

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
  • podpisania umowy partnerskiej / porozumienia z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
  • unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Wojewoda Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Wojewoda Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
 4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V ogłoszenia.
 5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 6. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 7. Zgłoszenie oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa / porozumienie o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i rolę Partnera przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru Partnerem, Wojewoda Wielkopolski dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 61 854 16 90 lub 61 854 15 18.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 09.06.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.06.2017 - 14:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.11.2021 - 11:38