Krajowy Program Kolejowy

Inwestycje kolejowe w województwie wielkopolskim

I. CEF

Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz (1.106)

Wartość projektu: 2 029,6 mln zł
Lata realizacji: 2017-2020
Lokalizacja: województwo mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie

Zakres inwestycji obejmuje: modernizację 366,06 km toru, budowę nowoczesnej sieci trakcyjnej
o długości 659 km, modernizację 5 stacji (Łowicz Główny, Kutno, Koło, Konin i Podstolice), budowę lub przebudowę 134 obiektów inżynieryjnych (wiadukty kolejowe, mosty kolejowe, przepusty, przejścia pod torami), remont przejazdów kolejowo-drogowych, zabudowę 269 rozjazdów.

Efektami jej realizacji będą: zwiększenie przepustowości linii, poprawienie oferty przewozowej, zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży (zwłaszcza w ruchu regionalnym), poprawa ochrony środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego. Ruch kolejowy będzie prowadzony z prędkością maksymalną 160 km/h w ruchu pasażerskim i do 120 km/h w ruchu towarowym.

Inwestycja na etapie realizacji robót (3 umowy zawarte w 2017 r., zakończenie: III i IV kw. 2020).

Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie (1.086)

Wartość projektu: 2 162,9 mln zł
Lata realizacji: 2015-2021
Lokalizacja: województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie

Zakres projektu obejmuje przygotowanie inwestycji na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie (197 km) oraz jej realizację na odcinkach Poznań Główny – Wronki (53 km) i Słonice – Szczecin Dąbie (69 km). Uzupełnieniem projektu na brakującym odcinku jest projekt „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki – Słonice”, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu CEF Transport Blending Call 2017.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa parametrów technicznych linii przez zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do V=160 km/h, a pociągów towarowych do V=80-120 km/h, a także przez utrzymanie dopuszczalnego nacisku na oś do 22,5 t, zostaną wyeliminowane „wąskie gardła", nastąpi poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz poprawa skuteczności systemów sterowania ruchem i sygnalizacji.

Projekt na etapie realizacji robót. W 2018 r. zrealizowano roboty wyprzedzające nie wymagające opracowania dokumentacji (polegające na wymianie nawierzchni kolejowej) w celu przyspieszenia prac, uniknięcia opóźnień w 2018 r. i zakończenia projektu w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektów finansowanych z CEF (2020 rok). Na odcinku Poznań Główny – Wronki przystąpiono do robót torowych (2 umowy: zawarte w sierpniu i wrześniu 2018 r., zakończenie II kw. 2020 r.), realizowana jest także umowa na projektowanie i zabudowę urządzeń srk na LCS Poznań Główny. Natomiast na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie 3 postępowania na wybór wykonawców robót torowych są w toku (planowany termin zawarcia umów to I kw. 2019 r.), a umowa na projektowanie i zabudowę urządzeń srk na LCS Stargard została zawarta w grudniu 2018 r.

Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń (1.089)

Wartość projektu: 1 133,9 mln zł
Lata realizacji: 2015-2020

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę 5 stacji kolejowych; przebudowę nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem na odcinku linii kolejowej o długości około 71 km; modernizację 24 i likwidację 34 przejazdów kolejowych; modernizację 7 istniejących wiaduktów kolejowych; przebudowę 1 istniejącego wiaduktu drogowego; budowę 1 przejścia dla zwierząt, 4 wiaduktów kolejowych i 3 wiaduktów drogowych; przebudowę 22 peronów wraz z małą architekturą; modernizację sieci trakcyjnej, układów zasilania, elektroenergetyki nietrakcyjnej na odcinku około 181 km linii; zabudowę Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Lesznie (nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym z możliwością późniejszej instalacji systemu ERTMS); przebudowę urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych (sieci kablowych światłowodowych, miedzianych wraz z osprzętem do transmisji danych oraz łączności radiowej); budowę 9 obiektów inżynieryjnych z dostosowaniem do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt; przystosowanie 26 obiektów inżynieryjnych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa parametrów technicznych linii przez zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do V=160 km/h, a pociągów towarowych do V=120 km/h przy zachowaniu maksymalnego nacisku osi na tor 221 kN oraz wyeliminowane zostaną zakłócenia w ruchu pociągów (tj. likwidacja „wąskiego gardła" na odcinku Kościan – Czempiń), co przełoży się na skrócenie czasu podróży. Efektami jej realizacji będą także poprawa przepustowości i bezpieczeństwa w wyniku budowy wiaduktów drogowych zastępujących likwidowane przejazdy w poziomie szyn oraz zwiększenia efektywności sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja na etapie realizacji robót. Na odcinku Leszno – Czempin umowa: zawarta 5 maja 2017 r., zakończenie I kw. 2020 r. Na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Leszno: umowa zawarta 23 czerwca 2017 r.; 5 października 2018 r. PKP PLK S.A. odstąpiła od umowy z Astaldi S.p.A z winy wykonawcy, naliczono kary umowne, w ramach działań zaradczych PKP PLK S.A. rozpoczęła płatności bezpośrednie dla podwykonawców w ramach solidarnej odpowiedzialności, trwa proces mediacji z podwykonawcami przy udziale Prokuratorii Generalnej RP. PKP PLK S.A. zleciła wykonanie robót wykończeniowych oraz inwentaryzacji wykonanych robót. Ogłoszenie na wybór wykonawcy robót w zakresie pozostałym do zakończenia: I kw. 2019 r., zawarcie umowy – II kw. 2019 r.

Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki – Słonice

Wartość projektu: 302,7 mln euro (zgodnie z Grant Agreement; 1,286 mld zł)
Lata realizacji: 2019-2021 (po ograniczeniu zakresu projektu przez KE)
Lokalizacja: województwo wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie

Zakres projektu: Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej E59 na odcinku od km 53,500 do km 128,680 (łączna długość odcinka Wronki – Słonice objętego modernizacją to 75,180 km) i stanowi uzupełnienie dla projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”, obejmującego modernizację odcinków Poznań Główny – Wronki i Słonice – Szczecin Dąbie. Roboty będą miały charakter modernizacji o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności. Modernizacja obejmuje wszystkie branże m.in. branżę torową, elektroenergetyczną, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikację, układy drogowe, co pozwoli na dostosowanie linii do prędkości V=160 km/h w ruchu pasażerskim i do prędkości 80-120 km/h w ruchu towarowym oraz nacisku na oś 221 kN.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu CEF Transport Blending 2017. W kwietniu 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu (Grant Agreement), w związku z czym prowadzone są prace nad przesunięciem projektu na listę podstawową KPK w ramach kolejnej aktualizacji.

Stan realizacji: Obecnie w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie” uzyskiwane są decyzje administracyjne w celu rozpoczęcia prac budowlanych na odcinku Wronki – Słonice. Ogłoszenie 3 zamówień na roboty budowlane: II kw. 2019 r. (na srk I kw. 2019 r.), a zawarcie umowy z wykonawcą: I kw. 2020 r. (na srk na III kw. 2019 r.).

Projekt obecnie nie jest jeszcze uwzględniony w aktualnie obowiązującym SPR do KPK. W związku z uzyskaniem dofinansowania w naborze CEF Blending 2017 w ramach kolejnej aktualizacji KPK przewidziane jest przesunięcie na listę podstawową.

II. POIiŚ

Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach POIŚ zostały zrealizowane.

III. Budżet państwa

Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Dolnego Śląska (4.028):

Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno (4.028-01)

Wartość projektu: 317,53 mln zł
Lata realizacji: 2016-2023
Lokalizacja: województwo dolnośląskie i wielkopolskie

Wśród spodziewanych efektów realizacji projektu należy wskazać likwidację ograniczeń prędkości, przywrócenie prędkości rozkładowej (do 120 km/h), zwiększenie bezpieczeństwa ruchu podróżnych, podniesienie sprawności eksploatacyjnej, zmniejszenie nakładów związanych z utrzymaniem linii oraz podniesienie jakości obsługi podróżnych.

Inwestycja na etapie robót. Zakończono 12 umów w trybie projektuj i buduj, planowane jest zawarcie jeszcze 2 umów na roboty (ogłoszenie: IV kw. 2020 r. i II kw. 2022 r.)

IV. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna (3.090)

Wartość projektu: 499,6 mln zł
Lata realizacji: 2017-2020

Wśród efektów realizacji projektu należy przewidywać likwidację ograniczeń prędkości, zwiększenie przepustowości linii, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury i zmniejszenie awaryjności, skrócenie czasu podróży średnio o 40 minut, zwiększenie konkurencyjności kolei względem innych środków transportu.

Umowa z wykonawcą robót w systemie projektuj i buduj zawarta 24 kwietnia 2017 r. Etap projektowania zakończył się 11 października 2017 r. i rozpoczęto roboty (zakończenie: IV kw. 2019 r.).

V. Inwestycje w ramach Programu Inwestycji Dworcowych (PID) z perspektywą do 2023 r. w województwie wielkopolskim będą obejmowały 13 obiektów dworcowych.

  1. Dworzec Poznań Zachodni został udostępniony w dniu 05.10.2018r. Koszt inwestycji 7,4 mln zł netto.
  2. Dworzec Poznań Garbary został udostępniony w dniu 14.10.2018r. Koszt inwestycji 4,2 mln zł netto.
  3. Proces inwestycyjny w województwie wielkopolskim będzie obejmował:
    • przebudowę dworców: Poznań Garbary, Opalenica, Palędzie, Zbąszyń, Kobylnica, Pobiedziska, Poznań Główny (Stary), Poznań Zachodni, Trzemeszno, w tym dostosowanie dworca do TSI PRM: Pierzyska;
    • budowę nowych dworców IDS: Nowy Tomyśl, Biskupice Wielkopolskie oraz Pobiedziska Letnisko
Inwestycje PID w województwie wielkopolskim: Nazwa dworca

Obecnie planowany łączny koszt całkowity projektu

/nakłady inwestycyjne

PKP SA bez PKP PLK SA

[mln] zł netto

Termin rozpoczęcia robót budowlanych / Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych

[mm-rrrr]

Termin przekazania do użytkowania / Planowany termin przekazania do użytkowania

[mm-rrrr]

Nowy Tomyśl 3,0 08.01.2020 25.09.2020
Opalenica 8,2 20.03.2020 13.06.2021
Palędzie 5,8 07.10.2019 23.09.2020
Biskupice Wielkopolskie 3,0 17.10.2019 04.07.2020
Kobylnica 5,0 23.06.2019 18.08.2020
Pierzyska 1,5 25.05.2020 09.06.2021
Pobiedziska 7,9 20.09.2019 27.12.2020
Pobiedziska Letnisko 3,1 17.10.2019 04.07.2020
Poznań Główny (Stary) 32,2 20.03.2020 12.06.2022
Trzemeszno 8,5 23.06.2019 10.11.2020
Poznań Zachodni 7,4 10.05.2017 05.10.2018
Poznań Garbary 4,2 08.11.2017 14.10.2018
Zbąszyń 37,3 03.08.2019 08.11.2021

Łączny planowany koszt całkowity inwestycji dworcowych w województwie wielkopolskim wynosi 127,1 mln zł netto.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 13.12.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.12.2017 - 08:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 12:53