Zaproszenie do udziału w pracach komisji do oceny ofert składanych przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej realizowanych w ramach programów Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów do zgłaszania swoich kandydatur na listę ekspertów, którzy wezmą udział w pracach komisji dokonujących oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Kandydatów na ekspertów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz inne podmioty, których przedstawiciele posiadają wyższe wykształcenie oraz specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, w tym m.in.:

  • minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze pomocy społecznej tj. przeciwdziałania bezdomności, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przeciwdziałania uzależnieniom itp. / lub minimum dwuletnie doświadczenie w ocenie ofert składanych przez podmioty uprawnione w ramach otwartych konkursów ofert lub realizacji projektów konkursowych.

Kandydatów można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: abieniada@poznan.uw.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w terminie do 13.05.2023 r.

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Wielkopolski wybiera do komisji przedstawiciela/i organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczą konkursy.

Powołanie składu komisji konkursowej w ramach konkretnego konkursu w danym roku będzie się odbywało poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej w skład komisji konkursowej.

Udział w posiedzeniach komisji opiniujących jest nieodpłatny.

Autor: Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak
Data utworzenia: 21.04.2022
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 21.04.2022 - 09:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.04.2023 - 08:18