Mniejszości narodowe i etniczne

Międzynarodowy Dzień Romów 8 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Romów, składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności całej społeczności romskiej w Wielkopolsce.

Romowie żyją na polskiej ziemi od ponad 600 lat. To wieki kształtowania się romskiej tradycji, pielęgnowania bogatej i unikalnej obyczajowości. Dziękuję wszystkim organizacjom i środowiskom, które działają w naszym województwie na rzecz Romów, angażują się w upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach romskich, a także tworzą przestrzeń do wymiany międzykulturowych doświadczeń i wzajemnego poznania.

Całej świętującej społeczności romskiej życzę, by nadchodzący czas przyniósł umocnienie więzi łączących obywateli polskich różnego pochodzenia. Wspólnie tworzymy bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej.

Maciej Bieniek
II wicewojewoda wielkopolski

***

W dniu 8 kwietnia społeczność romska w Polsce i na świecie obchodzi Międzynarodowy Dzień Romów. Święto to zostało ustanowione na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów 1990. Dzień obchodów upamiętnia pierwsze spotkanie przedstawicieli Romów  z 25 państw, które odbyło się 8 kwietnia 1971 roku pod Londynem. Podczas pierwszego Światowego Kongresu Romów ustalono flagę i hymn. Obchody są  okazją do poszerzenia wiedzy o społeczności romskiej przez społeczeństwa większościowe. Ten szczególny dzień to święto wszystkich Romów na świecie

Z tej  okazji składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, społeczności romskiej w Wielkopolsce. Niech nadchodzący czas przyniesie umocnienie więzi łączących obywateli polskich różnego pochodzenia oraz spełnienie marzeń dotyczących życia osobistego.

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego
ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Maria Krupecka

Wydarzenia 2021

 

Pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

W dniu 12 lutego 2016 roku na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 573), z dniem 12 lutego 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ustanowił

Marię Krupecką
pełnomocnikiem do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.


Kontakt:

tel.: 61 854 12 78
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, bud. B, pok. NP12

Do zadań Pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych należyw szczególności:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, w tym z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości, oraz samorządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie:
  • zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej oraz integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych,
  • przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych, w tym posługiwania się językiem regionalnym oraz rozwiązywania problemów mniejszości,
  • przeciwdziałania zjawiskom naruszania praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji;
 2. inicjowanie i koordynowanie działań organów administracji rządowej w województwie wielkopolskim na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w tym prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz innych programów rządowych;
 3. reprezentowanie Wojewody Wielkopolskiego na uroczystościach, konferencjach i innych spotkaniach, których tematem są sprawy z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych lub organizowanych przez mniejszości narodowe i etniczne;
 4. składanie Wojewodzie Wielkopolskiemu rocznego sprawozdania z działalności.

Akty prawne:

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Program integracji  społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2021 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki

Zadania w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 będą finansowane lub dofinansowane z:

 1. rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn.: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,
 2. części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania– zadania z dziedziny Edukacja,
 3. części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych– zadania systemowe.

Wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 8 marca 2021 r.

Wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

/4 lutego 2021 r./


Rada Ministrów uchwałą nr 190/2020 z 21 grudnia 2020 r.  zatwierdziła Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030.

Nowo przyjęty Program wspierać będzie miedzy innymi działania związane z kontynuacją edukacji młodzieży romskiej w tym zwłaszcza edukacji zawodowej, zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, tworzenie świetlic integracyjnych oraz poprawę warunków mieszkaniowych. Nowością w Programie są innowacyjne projekty integracyjne. Nabór wniosków do Programu  na rok 2021 zostanie ogłoszony w II połowie stycznia.

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uc...

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce

Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań" ("Sztetl Pojzn")
Prezes: Zbigniew Pakuła
tel. 602 139 397
POBox 6, 60-990 Poznań 43, Poland
e-mail: miasteczkopoznan@gmail.com
www.sztetlpoznan.pl

Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu
Jasin, ul. Wiejska 16/6
tel. 604 229 815

Fundacja Bahtałe Roma
Prezes Fundacji Anna Markowska
Tel. 605 609 569
e-mail: fundacja@bahtale-roma.pl
www.bahtale-roma.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów
z siedzibą w Pleszewie
Prezes Adam Szenkler
ul. Zygmunta III Wazy 3
63-300 Pleszew

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile
ul. 11 Listopada 3a
64-920 Piła (biuro czynne we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 18.00)
Tel. (67) 213 54 94
e-mail: dskg.schneidemuehl@gmail.com
www.otostrona.pl/ntskpia

Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu
Przewodniczący Vital Voranau
Tel.: 662 643 049
e-mail: belcentar@gmail.com

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 01.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.06.2020 - 11:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 14:06