Mniejszości narodowe i etniczne

Nabór członków Komisji do oceny wniosków w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji do dokonania merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim w 2024 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające wnioski na realizację zadań w 2024 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 16 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu), bezpośrednio w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, lub przesłać drogą e-mail na adres: mmusial@poznan.uw.gov.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Wielkopolski wybiera do Komisji przedstawiciela organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań realizowanych w ramach ww. Programu.

Udział w posiedzeniach Komisji opiniującej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach Komisji opiniującej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Informację o ogłoszonym przez MSWiA naborze wniosków na dotacje celowe na realizację zadań w 2024 r., w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, znaleźć można na stronie:

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-spos....

 Formularz zgłoszeniowy

/23.08.2023r./

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

Data powołania: 28.09.2021
Wydział obsługujący: Wydział Polityki Społecznej

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), 28 września 2021 r. Wojewoda Wielkopolski powołał Małgorzatę Musiał na stanowisko pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, w tym z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości, oraz samorządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie:
  • zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej oraz integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych,
  • przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych, w tym posługiwania się językiem regionalnym oraz rozwiązywania problemów mniejszości,
  • przeciwdziałania zjawiskom naruszania praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji;
 2. koordynowanie działań organów administracji rządowej w województwie wielkopolskim na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz prowadzenie spraw dotyczących realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz innych programów rządowych.

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Program integracji  społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2024 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień.

Zadania w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 będą finansowane lub dofinansowane z:

 • rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn.: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,
 • części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania– zadania z dziedziny Edukacja,
 • części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych– zadania systemowe.

Wnioskodawcy składają wnioski w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 16 listopada 2023 r.

Zasady składania wniosków, wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-spos...

***

Rada Ministrów uchwałą nr 190/2020 z 21 grudnia 2020 r.  zatwierdziła Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030.

Nowo przyjęty Program wspierać będzie miedzy innymi działania związane z kontynuacją edukacji młodzieży romskiej w tym zwłaszcza edukacji zawodowej, zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, tworzenie świetlic integracyjnych oraz poprawę warunków mieszkaniowych. Nowością w Programie są innowacyjne projekty integracyjne. Nabór wniosków do Programu  na rok 2021 zostanie ogłoszony w II połowie stycznia.

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uc...

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań
Prezes: Zbigniew Pakuła
P.O.Box 6, 60-990 Poznań 43
e-mail: miasteczkopoznan@gmail.com
http://www.miasteczkopoznan.pl

Fundacja Synagoga Nowa – Centrum Dialogu w Poznaniu
Przewodnicząca: Alicja Kobus
ul. Stawna 10
61-759 Poznań
http://poznan.jewish.org.pl/index.php/fundacja

Fundacja Tu Żyli Żydzi
Prezes Zarządu: Andrzej Czesław Niziołek
Tel.: +48 502 042 807
e-mail: kontakt@chaim-zycie.pl

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile
Prezes: Edwin Kemnitz
ul. 11 Listopada 3a
64-920 Piła
skr. poczt. 63
Tel. 67 213 54 94
e-mail: ntsk.pila@gmail.com
http://ntskpia.otostrona.pl

Związek Ukraińców w Polsce
Koło w Poznaniu

Przewodnicząca: Anna Szafraniec
skr. poczt. 13, 60-956 Poznań
e-mail: poznan@ukraincy.org.pl

Fundacja Bahtałe Roma
Prezes: Anna Markowska
Tel. 605 609 569
e-mail: bahtale_roma@wp.pl
https://www.bahtaleroma.pl/

Fundacja Ars Bonitas
Prezes: Gabriela Toboła
tel. 61 826 34 06
e-mail: arsbonitas@wp.pl
https://arsbonitas.pl/

Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu
Prezes: Bagir Sadowski
Jasin, ul. Wiejska 16/6
tel. 604 229 815

Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów
z siedzibą w Pleszewie
Prezes: Adam Szenkler
ul. Zygmunta III Wazy 3
63-300 Pleszew

Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu
Przewodniczący Vital Voranau
Tel.: 662 643 049
e-mail: belcentar@gmail.com

/29 czerwca 2023 r./

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 01.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.06.2020 - 11:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.08.2023 - 10:17