Mniejszości narodowe i etniczne

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

Data powołania: 28.09.2021
Wydział obsługujący: Wydział Polityki Społecznej

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), 28 września 2021 r. Wojewoda Wielkopolski powołał Małgorzatę Musiał na stanowisko pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, w tym z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości, oraz samorządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie:
  • zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej oraz integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych,
  • przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych, w tym posługiwania się językiem regionalnym oraz rozwiązywania problemów mniejszości,
  • przeciwdziałania zjawiskom naruszania praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji;
 2. koordynowanie działań organów administracji rządowej w województwie wielkopolskim na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz prowadzenie spraw dotyczących realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz innych programów rządowych.

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Program integracji  społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2024 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień.

Zadania w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 będą finansowane lub dofinansowane z:

 • rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn.: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,
 • części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania– zadania z dziedziny Edukacja,
 • części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych– zadania systemowe.

Wnioskodawcy składali w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 16 listopada 2023 r.

Zasady składania wniosków, wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie MSWiA

***

W dniu 18 stycznia 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Wykaz dotacji celowych na realizację w 2024 r. zadań Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Znajduje się on na stronie MSWiA
/22.01.2024 r./

***

Rada Ministrów uchwałą nr 190/2020 z 21 grudnia 2020 r.  zatwierdziła Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030.

Nowo przyjęty Program wspierać będzie miedzy innymi działania związane z kontynuacją edukacji młodzieży romskiej w tym zwłaszcza edukacji zawodowej, zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, tworzenie świetlic integracyjnych oraz poprawę warunków mieszkaniowych. Nowością w Programie są innowacyjne projekty integracyjne. Nabór wniosków do Programu  na rok 2021 zostanie ogłoszony w II połowie stycznia.

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uc...

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań
Prezes: Zbigniew Pakuła
P.O.Box 6, 60-990 Poznań 43
e-mail: miasteczkopoznan@gmail.com
http://www.miasteczkopoznan.pl

Fundacja Synagoga Nowa – Centrum Dialogu w Poznaniu
Przewodnicząca: Alicja Kobus
ul. Stawna 10
61-759 Poznań
http://poznan.jewish.org.pl/index.php/fundacja

Fundacja Tu Żyli Żydzi
Prezes Zarządu: Andrzej Czesław Niziołek
Tel.: +48 502 042 807
e-mail: kontakt@chaim-zycie.pl, tuzylizydzi@gmail.com

Fundacja Znowu Razem
Prezes Zarządu: Zbigniew Judasz
ul. Towarowa 1, 62-800 Kalisz
kom: 607 061 891
e-mail: biuro@znowurazem.pl

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile
Przewodniczący: Edwin Kemnitz
ul. 11 Listopada 3a
64-920 Piła
skr. poczt. 63
Tel. 67 213 54 94
e-mail: ntsk.pila@gmail.com
http://ntskpia.otostrona.pl

Związek Ukraińców w Polsce
Koło w Poznaniu
Przewodnicząca: Anna Szafraniec
skr. poczt. 13, 60-956 Poznań
e-mail: poznan@ukraincy.org.pl

Fundacja Bahtałe Roma
Prezes: Anna Markowska
tel. 605 609 569
e-mail: bahtale_roma@wp.pl
https://www.bahtaleroma.pl/

Fundacja Ars Bonitas
Prezes: Gabriela Toboła
tel. 61 826 34 06
e-mail: arsbonitas@wp.pl
https://arsbonitas.pl/

Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu
Prezes: Bagir Sadowski
Jasin, ul. Wiejska 16/6
62-020 Swarzędz
tel. 604 229 815

Fundacja ALLIANCE wspierania pokoju-równości dla mniejszości narodowych
w Polsce i na świecie
Prezes Zarządu : Krzysztof Cyranek
ul. Myśliborska 48
60-432 Poznań
e-mail: romanikrispl@gmail.com

Stowarzyszenie Romów w Obornikach
Prezes Zarządu: Helena Goman
ul. Droga Leśna 86
64-600 Oborniki Wielkopolskie

Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów z siedzibą w Pleszewie
Prezes: Adam Szenkler
ul. Zygmunta III Wazy 3
63-300 Pleszew

Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu
Przewodniczący: Vital Voranau
Tel.: 662 643 049
e-mail: belcentar@gmail.com

/5.12.20245 r./

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 03.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.01.2024 - 12:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.01.2024 - 14:03