Ogłoszenie konkursu na kuratora oświaty

Treść archiwalna

Wojewoda Wielkopolski ogłasza konkurs na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

 1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie.
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i działania kuratorium oświaty;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej;
  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
  5. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;
  7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 );
  8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora oświaty.
 3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.
 4. W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS", w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:

Sekretariat Wojewody Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.
O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) – kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. zobowiązani są do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Wojewody Wielkopolskiego w terminie złożenia ofert w konkursie.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 21.01.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.02.2016 - 08:44