Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Treść archiwalna

Konkurs na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty został przeprowadzony zgodnie z przepisami art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 253, poz. 2129).

Komisja konkursowa została powołana zarządzeniem Nr 64/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W skład tej Komisji weszło 8 członków, stosownie do przepisu art. 30 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, a więc:

  1. trzej przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej;
  2. dwaj przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego;
  3. trzej przedstawiciele wojewódzkich struktur związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Komisja konkursowa obradowała na dwóch posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie, mające na celu formalną ocenę złożonych ofert, odbyło się w dniu 29 lutego 2016 r. W jego wyniku Komisji konkursowa ustaliła, że wymagania formalne spełniły 3 osoby spośród 5, które stanęły do konkursu.

Drugie posiedzenie Komisji konkursowej, obejmujące merytoryczną ocenę kandydatów, odbyło się w dniu 14 marca 2016 r. W wyniku tego posiedzenia Komisja konkursowa wyłoniła, w drodze tajnego głosowania, kandydata na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Została nim Pani Elżbieta Leszczyńska, która uzyskała 7 na 8 ważnie oddanych głosów.

W dniu 15 marca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski, Pan Zbigniew Hoffmann, działając w trybie art. 30 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, wystąpił do Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej, z wnioskiem o powołanie Pani Elżbiety Leszczyńskiej na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 /-/
Małgorzata Drygas
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Podstawa prawna:
Przepis § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 253, poz. 2129), który stanowi, że informacja o wynikach konkursu jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a także udostępniana w siedzibie urzędu wojewódzkiego.

Autor: Małgorzata Drygas
Data utworzenia: 17.03.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.06.2016 - 07:30