Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Treść archiwalna

Konkurs na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty został przeprowadzony zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2150).

Komisja konkursowa została powołana zarządzeniem nr 393/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W skład tej Komisji weszło 8 członków, stosownie do przepisu art. 50 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, a więc:

  1. trzej przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej;
  2. dwaj przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego;
  3. trzech przedstawicieli organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Komisja konkursowa obradowała na posiedzeniu obejmującym dwa etapy. Pierwszy etap miał na celu ustalenie spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie. W jego wyniku Komisja konkursowa ustaliła, że spośród czterech osób, które stanęły do konkursu, wymagania formalne spełniły trzy osoby i tym samy zostały one dopuszczone do drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu obejmował  merytoryczną ocenę kandydatów. W wyniku tego posiedzenia Komisja konkursowa wyłoniła, w drodze tajnego głosowania, kandydata na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Został nim Pan Robert Gaweł, który uzyskał 5 na 8 ważnie oddanych głosów.

W dniu 16 września 2020 r. Wojewoda Wielkopolski, Pan Łukasz Mikołajczyk, działając w trybie art. 50 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piontkowskiego, z wnioskiem o powołanie Pana Roberta Gawła na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

/-/
Dorota Stawicka
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Autor: Dorota Stawicka
Data utworzenia: 16.09.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.09.2020 - 17:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.06.2021 - 09:17