Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS/ STIs* skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację programu pn.:
Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS/ STIs* skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.

Celem programu jest:

  1. organizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich,
  2. wspieranie działań i programów na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS, oraz ich bliskich,
  3. promowanie anonimowego i bezpłatnego testowania wraz z poradnictwem okołotestowym.

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w terminie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Oferty należy składać w zaadresowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert 2024 – profilaktyka HIV/AIDS”. Na kopercie umieścić opis: Wydział Zdrowia „NIE OTWIERAĆ".

Autor: Jarosław Maciejewski
Data utworzenia: 01.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.03.2024 - 11:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.05.2024 - 09:13