„Kierunek Wielkopolska: migranci w centrum uwagi”

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu otrzymał ponad 14 mln zł dofinansowania na poprawę jakości usług świadczonych przez służby wojewody wielkopolskiego na rzecz obywateli państw trzecich. Fundusze pozwolą na realizację projektu „Kierunek Wielkopolska: migranci w centrum uwagi”. 10 maja 2024 r. weszło w życie porozumienie finansowe, które z ramienia urzędu podpisała Karolina Fabiś – Szulc – I wicewojewoda wielkopolska.

Wartość projektu to 14 mln 324 tys. zł, z czego 10 mln 743 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wsparcie funduszy unijnych pozwoli na realizację wielu działań w obszarze obsługi spraw cudzoziemców. Projekt jest przewidziany na lata 2024 – 2029 i jest kolejnym przedsięwzięciem dedykowanym sprawom obywateli państw trzecich, realizowanym przez urząd z udziałem środków unijnych.

Projekt stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania związane z obsługą coraz większej ilości spraw obywateli państw trzecich w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zakłada on realizację założeń poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, informacyjnych i infrastruktury.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych i podniesienie poziomu świadomości prawnej obywateli państw trzecich w obszarze legalnej migracji,
  • poprawę zdolności administracyjnych do załatwiania rosnącej liczby spraw OPT,
  • wzmocnienie potencjału do reagowania na wyzwania i zmienne uwarunkowania w obszarze migracji.

Zaplanowane w projekcie działania koncentrują się na czterech obszarach: dostępności informacji, rozwoju lokalnych narzędzi informatycznych, dalszym wzmacnianiu kompetencji pracowników oraz nowoczesnych standardach obsługi cudzoziemców. Zapewnienie obywatelom państw trzecich szerokiej oferty informacyjnej o ich prawach i procedurach, z uwzglęnieniem standardów dostępności i zastosowaniem nowoczesnych kanałów komunikacji, będzie możliwe dzięki pracownikom infolinii, konsultantom migracyjnym zatrudnionym w projekcie i zespołowi ekspertów wspierającemu doskonalenie jakości usług.

W ramach projektu kontynuowane będą prace nad rozbudową portalu migrant.poznan.uw.gov.pl, w tym w trzech językach obcych oraz elektronicznego systemu do obsługi zapytań klientów. Planowany jest również rozwój narzędzi informatycznych do obsługi spraw i udostępniania informacji, z uwzględnieniem integracji narzędzi i komplementarności do rozwiązań centralnych. Prowadzone będą także prace nad rozwojem aplikacji “cudzoziemcy” oraz optymalizacją systemu rezerwacji wizyt. Planowana jest również adaptacja nowych powierzchni na pomieszczenia biurowe, magazynowe, modernizacja infrastruktury sieciowej i platformy serwerowej oraz doposażenie stanowisk pracy. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług przewiduje się również dalsze wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników, poprzez szkolenia i kursy językowe prowadzone przez firmy zewnętrzne, ale także warsztaty i szkolenia.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  i budżetu państwa.

Oznakowanie

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 15.05.2024
Osoba publikująca: Karina Antczak
Data publikacji: 15.05.2024 - 13:31
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.05.2024 - 10:10