Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą, a organy administracji są zobowiązane udostępniać informację o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Udostępnieniu podlegają informacje wyszczególnione w art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy i  są to m.in. informacje dotyczące: stanu elementów środowiska,  emisji,  w tym: wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne.

Udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie następuje w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępniane są na wniosek.

Wniosek nie jest konieczny, o ile informacji nie trzeba wyszukać i może być udzielona w formie ustnej.

Organ administracji  jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy.

Złożenie wniosku regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. We wniosku należy wskazać:

  • dane wnioskodawcy;
  • adres;
  • zakres wniosku (należy wskazać informację o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca).

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Gdy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia podmiot żądający informacji nie poinformuje o wyborze sposobu lub formy udostępnienia spośród wskazanych w powiadomieniu, wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia informacji.

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 05.06.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.10.2012 - 14:39
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 10.07.2020 - 11:00