Geodezja i kartografia

Działania nadzorcze Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego organem:
  • pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie:
  • wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sprawach dotyczących  badania zasadności odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sprawach z zakresu udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.).
   Podstawa prawna: art. 7b ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990)
 2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uzgadnia projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej po zasięgnięciu opinii Głównego Geodety Kraju.
  Podstawa prawna: § 28 ust 1 i 2  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390).  
 3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przechowuje kopie zabezpieczające baz danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym bazy   danych ewidencji gruntów i budynków.
  Podstawa prawna: art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990.).
 4. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego rozpatruje skargi i wnioski na działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac    geodezyjnych i kartograficznych oraz innych sygnałów obywatelskich w zakresie właściwości Inspekcji;
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

Działania kontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Podstawa prawna: art. 7b ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 6 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu wojewody kontroluje: zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz działania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej na podstawie okresowego planu kontroli  uzgodnionego z Głównym Geodetą Kraju i zatwierdzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Link do Kontrole - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

Dane teleadresowe Geodetów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego

Autor: Lidia Danielska, Marta Stachowiak
Data utworzenia: 14.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.12.2020 - 10:13
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.07.2023 - 14:22