Dowody osobiste

W sierpniu 2019 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (dalej Rozporządzenie 2019/1157). Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie UE do wydawania dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną, tj. odciski palców posiadacza dokumentu.

Do zapisów przywołanego rozporządzenia dostosowane zostały przepisy krajowe, tj. ustawa o dowodach osobistych oraz akty wykonawcze do ustawy.

Termin wdrożenia dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną to 7 listopada 2021 r.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w dowodach osobistych osób od 12. roku życia znajdować się będą odciski palców i odręczny podpis właściciela dokumentu. Oznacza to konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. W wyjątkowych przypadkach, określonych ustawą o dowodach osobistych, pobranie odcisków palców będzie możliwe przy użyciu mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników, w miejscu pobytu wnioskodawcy.

Możliwość składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną pozostanie wyłącznie dla osób do 12 roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców.

/2.11.2021 r./

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
E-dowód służy do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Certyfikaty w e-dowodzie.

Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód.
Certyfikaty, pozwalają:

 • potwierdzić swoją obecność,
 • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 
 • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym.

Są 4 certyfikaty:

 • certyfikat potwierdzania obecności. Jest w każdym e-dowodzie. Aby użyć certyfikatu nie potrzeba żadnego kodu PIN,
 • certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online. Ma go tylko osoba, która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona. By użyć certyfikatu, potrzebny jest 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym.
  Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie.
  W kontakcie z urzędem lub innym podmiotem publicznym jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Można go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Może mieć go osoba pełnoletnia oraz która skończyła 13 lat, dla której o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła, właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat. Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie nie mają tego certyfikatu. By użyć certyfikatu, potrzebny jest 6-cyfrowy kod PIN 2,
 • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Można go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Wszystkie informacje dotyczące e-dowodu znajdują się na stronie http://edowod.gov.pl.

 Ulotka MSWiA

Dowód osobisty zgłoszony w organie gminy jako utracony traci swoją ważność.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych a informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacjyjnego Schengen, oraz do wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, jednak dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.).

Autor: Olga Hydzik
Data utworzenia: 04.02.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.02.2016 - 14:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.11.2021 - 10:28