Rejestr danych kontaktowych (RDK)

Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych?

Celem rejestru danych kontaktowych osób fizycznych jest m.in. ułatwienie komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej i osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.

W rejestrze gromadzone są następujące dane osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

Dane zgromadzone w rejestrze:

 • są bezpieczne - dostęp do nich posiadają wyłącznie jednostki administracji publicznej oraz podmioty realizujące zadania publiczne,
 • mogą być wykorzystane wyłącznie do informowania obywateli o sprawach administracyjnych,
 • nie mogą być używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam.

Przekazanie danych do rejestru pozwala na szybki i skuteczny kontakt z osobą, by powiadomić ją o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w sprawach prowadzonych w urzędach.

Kto i jak może przekazać dane do Rejestru Danych Kontaktowych?

Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych może przekazać każdy, kto:

 • posiada numer PESEL i jest osobą pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przez profil zaufany lub e-dowód lub za pośrednictwem urzędnika podczas wizyty w urzędzie.

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy udostępnia numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba. Przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur przekazywania danych do rejestru

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu dane do rejestru można przekazać składając   Wniosek o przekazanie danych osobiście w:

 • Oddziale Paszportów w Poznaniu, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. ks. Jakuba Wujka 1, 61-581 Poznań,
 • Oddziale Nadzoru w Sprawach Obywatelskich, Wydział Spraw Obywatelskich, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Dodatkowe informacje:

tel.: 61 854 1007

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (odnośnik zewnętrzny),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (odnośnik zewnętrzny).

Klauzula RODO.

Autor: Joanna Różycka-Dydymska
Data utworzenia: 24.06.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.06.2024 - 13:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 14:17