Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Podstawy prawne

Wojewoda Wielkopolski realizuje kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą posiadających siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego w  zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej na podstawie art.11, art.111a ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, nr 112, poz.654 ze zm.)  Tekst jednolity – Dz.U. z 2016 poz.1638.
oraz 

  • kontrole oceny realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, w tym spełnianie przez podmioty lecznicze i praktyki  lekarskie prowadzące staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 1997 r. nr 28, poz. 152 ze zm.) Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 125 .
  • kontrole w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 z późn.zm.) Tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1868  - jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 (jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego), pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w art. 17 ust. 2 (rejestr jednostek współpracujących z systemem); dysponentów jednostek działających na obszarze województwa w trybie i na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; podmiotów prowadzących kursy, pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w art. 13 wymagania wobec ratownika, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy ust. 8 pkt 1 i 2.

Kontrole prowadzone są w trybie planowym (problemowe, sprawdzające) oraz w trybie doraźnym (problemowe, sprawdzające)

Podmiotami podlegającymi kontroli są; podmioty lecznicze oraz praktyki lekarskie (lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualne i grupowe) tylko w zakresie realizacji staży podyplomowych.

Wyniki kontroli

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 09.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.09.2017 - 12:05