Rejestr podmiotów leczniczych

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i obejmuje dane dotyczące:

 • podmiotów leczniczych,
 • praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów,
 • praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

Organem rejestrowym dla podmiotów leczniczych jest wojewoda, który prowadzi Rejestr podmiotów leczniczych.

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi, tworzenie wniosków:

 • wpis podmiotu do Rejestru;
 • wpis zmian w Rejestrze;
 • wykreślenie podmiotu z Rejestru;

- wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej, pobranie zaświadczeń, przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną.

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Wnioski o wpis, zmianę lub wykreślenie z Rejestru podmiotów leczniczych można składać tylko w formie elektronicznej spełniając następujące warunki:

Założyć ePUAP (czynność jednorazowa)

 1. Wejdź na stronę www.epuap.gov.pl
 2. Załóż profil zaufany ePUAP
 3. w celu poświadczenia bezpiecznego podpisu elektronicznego należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednostki potwierdzającej profil zaufany epuap : ZUS, Urząd Skarbowy, Punkt Obsługi Klienta Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, p. 022,  Delegatury WUW w Kaliszu, Koninie i Pile.

Założyć konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (czynność jednorazowa)

 1. Wejdź na stronę https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. Przejdź do aplikacji dla podmiotów leczniczych
 3. Jeśli nie masz konta w tym systemie, załóż je
 4. Dokonaj aktywacji linku, który przyjdzie na maila wskazanego przy zakładaniu konta RPWDL
 5. Uzyskaj uprawnienia do składania wniosków (nie dotyczy wniosków o wpis do rejestru)  W tym celu skorzystaj z zakładki „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych”                   
 6. Wygenerowany Wniosek o nadanie uprawnień należy wysłać: pocztą elektroniczną, faxem lub pocztą tradycyjną
 7. Informacja o nadanych uprawnieniach przychodzi na adres poczty elektronicznej podanej przy zakładaniu konta do RPWDL.

Składanie wniosku

 1. Wejdź na stronę https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. Skorzystaj z aplikacji dla podmiotów leczniczych
 3. Zaloguj się.
 4. Wybierz nowy wniosek ->wniosek o wpis, zmianę lub wykreślenie
 5. Uzupełnij wniosek w miejscach w których zachodzi zmiana.
 6. Poprzez zakładkę „Załączniki” dołącz dokumenty w zależności od tego czego dotyczy zmiana (zaleca się załączyć dowód wpłaty).
 7. W zakładce „Informacje dodatkowe” wpisuje się imię, nazwisko, adres e-mail, pełnioną funkcję oraz odznacza się Oświadczenie.
 8. Kliknij „Zakończ i zweryfikuj wniosek”
 9. Podpisz wniosek za pomocą eGate:
  • Jeśli wniosek podpisuje się za pomocą profilu zaufanego ePUAP -> Dalej –> login i hasło z ePUAP –> Zatwierdź –> Użyj tego profilu do podpisu –> kod z smsa –> OK
  • Jeśli wniosek podpisuje się za pomocą certyfikatu to wpisuje się PIN 
 10. Kliknij wyślij.

Składając wniosek należy wnieść opłatę na konto:
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
NBP 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000,
tytułem: „opłata za wpis/zmianę wpisu/ do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą” w wysokości:

 1. za wpis do rejestru – 745,00 zł (Monitor Polski z dnia 24 stycznia 2024 r., poz. 75),
 2. za wpis zmian w rejestrze – 372,50 zł (Monitor Polski z dnia 24 stycznia 2024 r., poz. 75)

Zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zmianie wpisu wydawane jest w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

 1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
 2. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,
 3. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
 4. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
 5. złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
 6. bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ  prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł na konto:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
tytułem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu”.

Rejestr obsługuje:
Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
bud. A pokój 574 (V p.)
tel.: 61 854 17 01  lub 61 854 12 69 fax: 61 854 19 70
e-mail: rpwdl@poznan.uw.gov.pl

Autor: Elżbieta Iwicka
Data utworzenia: 25.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.01.2024 - 10:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.01.2024 - 10:00