Ośrodki rehabilitacyjne i organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego

Istnieje możliwość składania on-line wniosków: 
ON-1 wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych  i
ON-2 wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne w formie elektronicznej za pośrednictwem  Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskują wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego  po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru, oraz po pozytywnym zaopiniowaniu wspomnianego wniosku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wpis do rejestru ośrodków otrzymuje ośrodek, jeżeli:

 • wniosek w sprawie rejestracji ośrodka, na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 ze zm.) został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek;
 • dysponuje:
  • bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej
  • 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadrą,
  • odpowiednim i odpowiednio wyposażonym zapleczem do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających
  • na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć, wynikających z programu turnusu,
  • zapleczem do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych,
  • zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym, a w przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza, zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza, na podstawie zawartej umowy
  • z innym podmiotem, której kopię dołącza się do wniosku ośrodka,
  • gabinetem lekarskim lub zabiegowym wyposażonym w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;
 • obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka dostępne są dla osób niepełnosprawnych;
 • uzyskał, wyżej wspomnianą pozytywną opinię samorządu województwa.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek – należy złożyć w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań.

Bezpośrednią informację można także uzyskać pod numerem tel. 61 854 17 58; 61 854 14 31 lub w pokoju 407 bud. C, IV p.  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16/18.

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,  w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego

W celu uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy złożyć:

 • wniosek na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r., Nr 230, poz. 1694 ze zm.),
 • wraz z wymaganymi załącznikami:
 • dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
 • aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
 • dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 • oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
 • informacją o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 • statutem, w przypadku jego posiadania;
 • nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;
 • programami dla określonych we wniosku organizatora turnusów rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Ww. dokumenty można przesłać POCZTĄ lub złożyć w KANCELARII GŁÓWNEJ na parterze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18.
Przygotowane dokumenty można skonsultować lub uzyskać bezpośrednią informację pod numerem

tel. 61 854 17 58; 61 854 14 31 lub w pokoju 407 bud. C, IV p.

Sprawozdawczość

Do dnia 31 stycznia organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych mają obowiązek przekazywać Wojewodzie Wielkopolskiemu, na adres Wydziału Polityki Społecznej, informację o zrealizowanych
w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, według wzoru zawartego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r., Nr 230, poz. 1694 ze zm.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 854 14 31; 61 854 17 58.

Autor: Małgorzata Piłat
Data utworzenia: 25.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.04.2019 - 12:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.12.2022 - 11:35