Materiały wybuchowe - pozwolenia

Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

 Wniosek zawierający dane określone w art. 14 ust. 1 ww. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Uległ zmianie załącznik A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 874).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument określający formę prawną wnioskodawcy (w szczególności statut lub umowę),
 • oświadczenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, a w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną oświadczenie wskazujące członków organu zarządzającego, prokurentów
 • i pełnomocników, oraz oświadczenie tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • zaświadczenie albo oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • o niekaralności (dotyczy osób fizycznych)
 • odpis albo oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o braku wpisu
 • w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne (dotyczy osób fizycznych),
 • opinię o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne wykorzystywane
 • do działalności z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska,
 • dokument potwierdzający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe (dotyczy osób fizycznych),
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, ze zm.) należy uiścić opłatę w wysokości 82 zł - według stawki określonej w części III ust. 44 pkt 2 kol. 3 załącznika do ustawy.

Opłatę należy wpłacać na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Tytuł wpłaty: za pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ochrony Ludności
al. Niepodległości 16/18
budynek C, parter, pok. 13 a
tel.: 61 854 99 37, 61 854 99 47

Autor: Marta Marciniak-Świderska, Grażyna Plenzler
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.09.2020 - 12:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.04.2024 - 14:21