Zgromadzenia cykliczne

Informacja o trybie składania do wojewody wielkopolskiego wniosków o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

Zgodnie z art. 26a ust. 1, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.) organem wyrażającym zgodę na cykliczne zgromadzenia jest wojewoda.

 1. Wymogi konieczne, jakie muszą zostać spełnione do wystąpienia z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń:
  1. Ten sam organizator zgromadzeń;
  2. To samo miejsce lub ta sama trasa przejścia;
  3. Co najmniej 4 razy w roku wg opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych;
  4. Tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat.
 2. Termin składania wniosku (Załącznik Nr 1) – nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.
 3. We wniosku do wojewody organizator zgromadzenia podaje:
  1. Uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń;
  2. Dane organizatora zgromadzeń:
   • imię i nazwisko;
   • numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
   • adres do korespondencji;
   • adres poczty elektronicznej;
   • numer telefonu kontaktowego.
  3. Dane organizatora zgromadzeń – w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja:
   • nazwa;
   • adres siedziby;
   • imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora:
    • numer PESEL (albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL);
    • adres do korespondencji;
    • adres poczty elektronicznej;
    • numer telefonu kontaktowego.
  4. Dane zgłaszającego zgromadzenia – w przypadku gdy zgłaszający nie jest organizatorem zgromadzeń:
   • imię i nazwisko;
   • numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
   • adres do korespondencji;
   • adres poczty elektronicznej;
   • numer telefonu kontaktowego.
  5. Dane przewodniczącego zgromadzeń:
   • imię i nazwisko;
   • numer PESEL (albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL);
   • adres do korespondencji;
   • adres poczty elektronicznej;
   • numer telefonu kontaktowego.
  6. Informacje o zgromadzeniach:
   • cel, w tym wskazanie spraw publicznych, których mają dotyczyć zgromadzenia;
   • nazwa zgromadzenia;
   • daty, godziny i miejsce rozpoczęcia;
   • przewidywane czasy trwania;
   • przewidywana liczba uczestników;
   • ewentualna trasa przejścia, ze wskazaniem miejsca zakończenia;
   • informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,
   • o ile organizator je zaplanował.
 4. Do wniosku organizator dołącza:
  1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia (Załącznik Nr 2);
  2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia – do identyfikatora (format zdjęcia – 35 x 45 mm);
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł. – (załącznik Nr .3)
 5. Za wydanie decyzji na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł.
  Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Poznania nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763, tytułem „opłata skarbowa za wydanie decyzji na cykliczne organizowanie zgromadzeń” wraz z podaniem imienia i nazwiska organizatora zgromadzeń.
  W przypadku zaś, gdy organizator występuje przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 33 § 3 i 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.
  Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). I należy ją wnieść w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy, zgodnie z informacjami wskazanymi wyżej.
 6. Wnioski spełniające przedstawione wyżej wymagania należy składać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyraźnie wskazując Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jako adresata):
  1. Za pośrednictwem poczty na adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań;
  2. Osobiście - al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, bud. C, parter, pok. 12A;
  3. Na adres e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl; tel: 61 854 99 00;
  4. Fax – 61 854 99 20.
 7. Jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, Wojewoda Wielkopolski udostępnia informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informuje również o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie, której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne (art. 26b ust. 2 Prawo o zgromadzeniach).
 8. Odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, na obszarze, której ma być zorganizowane zgromadzenie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 16 ust. 1 w związku z art. 26e ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).
 9. Na podstawie decyzji Wojewody, zgodnie z art. 26d ustawy Prawo o zgromadzeniach, zgromadzenia organizowane cyklicznie mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.
 10. Na mocy art. 26c ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, Wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń na wniosek:
  1. Organizatora lub
  2. Jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu, o którym mowa w art. 26a ust. 1, nie zostały one zorganizowane. Przy czym, zgodnie z art. 26 c ust. 2 powyższej ustawy, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych od organizatora.

 Załącznik Nr 1. Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

 Załącznik Nr 2. Oświadczenie Przewodniczącego zgromadzenia

 Załącznik Nr 3. Dane dot. wniesienia opłaty skarbowej .doc

Informacja o nadchodzących zgromadzeniach cyklicznych

[Podstawa prawna: z art. 26b ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.)]

 

Lp. Data Miejsce/obszar Godzina Cel
1. 20.06.2023 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 17:00-19:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
2. 16.10.2023 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 18:00-19:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
3. 22.10.2023 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 20:00-21:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
4. 02.04.2024 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 21:00-22:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
5. 20.06.2024 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 21:00-22:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
6. 16.10.2024 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 20:00-21:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
7. 22.10.2024 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 20:00-21:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
8. 02.04.2025 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 21:00-22:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
9. 20.06.2025 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 21:00-22:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
10. 16.10.2025 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 20:00-21:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
11. 22.10.2025 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 20:00-21:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
12. 02.04.2026 Przy Krzyżu Papieskim, ul. o. Mariana Żelazka w Poznaniu 21:00-22:00 Wydarzenia związane z Papieżem Janem Pawłem II
Autor: Grzegorz Demboryński
Data utworzenia: 05.07.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.07.2017 - 09:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.10.2023 - 13:30