Wojewódzki Koordynator Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Marta Dużyńska

e-mail: mduzynska@poznan.uw.gov.pl
tel.: 538 639 525;
61 854 16 78,
pok. 877, bud. A
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Do zadań Koordynatora należy:

  • koordynowanie na terenie województwa wielkopolskiego działań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030;
  • inicjowanie i realizacja zadań będących w kompetencji Wojewody, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.) i aktów wykonawczych oraz z przyjętego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 (M.P. poz. 1232), a w szczególności:
  • monitorowanie zjawiska przemocy domowej na obszarze województwa;
  • ewidencjonowanie istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, atakże podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową oraz przesyłanie zaktualizowanych baz danych odpowiednim podmiotom,
  • nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi isamorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową;
  • badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom doznającym przemocy domowej
  • opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą domową, dla osób realizujących te zadania;
  • podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w województwie;
  • wykonywanie czynności nadzorczych nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
  • wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.
Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 05.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.01.2024 - 14:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.01.2024 - 10:03