Obywatelstwo polskie

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego funkcjonuje w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 w ramach Wydziału Spraw Obywatelskich.

W Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są klienci posiadający internetową rezerwację

Terminy wizyt w sprawie uzupełnienia wcześniej złożonego wniosku ustalane są drogą telefoniczną pod numerem 61 854 10 32 czynnym w dni robocze w godzinach od 8.30 do 10.00  (w przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl)

W Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego można:

 • złożyć lub uzupełnić wniosek w sprawach obywatelstwa polskiego oraz inne dokumenty niezbędne dla prowadzonego postępowania,
 • uzyskać informacje na temat obowiązujących procedur w sprawach obywatelstwa polskiego,
 • zapoznać się z aktami sprawy, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 61 854 10 32 lub pod adresem obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego czynny jest w dni robocze:

 • od godz. 08.30 do godz. 10.00 – informacja telefoniczna: 61 854 10 32
 • od godz. 10.30 do godz. 12.30 - wizyty podlegają rezerwacji internetowej zgodnie z niżej określonymi zasadami,
 • od godz. 13.00 do godz. 15.30 – wizyty w sprawie uzupełnienia wniosku - podlegają rezerwacji telefonicznej (pod numerem 61 854 10 32 czynnym w dni robocze w godzinach od 8.30 do 10.00, w przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl) i wymagają pobrania karty gościa urzędu w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Karta wydawana jest wyłącznie klientom umówionym na wizytę.

Zasady internetowej rejestracji wizyty w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego:

 1. Rezerwacja internetowa wizyty dostępna jest jedynie z terytorium Polski.
 2. Dokonując rezerwacji w polu „Imię i nazwisko” należy wskazać dane osoby, której dotyczy wizyta.
 3. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób, w tym małoletnich dzieci.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, dokonując rezerwacji wizyty należy podać dane osobowe mocodawcy, tj. osoby, której dotyczy wizyta.
 5. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja.
 6. Godzina wizyty jest określona orientacyjnie. Jej rozpoczęcie może ulec opóźnieniu z uwagi na obsługę innych klientów.
 7. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością dokonania ponownej rezerwacji.
 8. Przy stanowisku obsługi weryfikowana jest tożsamość osoby, dla której dokonano rezerwacji wizyty. Osoby inne od wskazanych w polu „Imię i nazwisko” nie będą obsługiwane.
 9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 11. W celu realizacji umówionej wizyty należy 5 minut przed zarezerwowaną godziną wizyty pobrać kartę gościa urzędu w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (hol główny urzędu).

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego nie udziela informacji na temat stanu prowadzonych postępowań. W celu uzyskania przedmiotowej informacji wnioskodawca lub jego pełnomocnik winien wystąpić pisemnie. Wniosek o udzielenie informacji może być wniesiony:

 1. w formie pisemnej: 
  • w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18,  
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
   Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 
   Wydział Spraw Obywatelskich, 
   al. Niepodległości 16/18, 
   61-713 Poznań 
  • drogą elektroniczną na adres obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl
 2. w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu utworzoną w trybie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego – postępowanie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie.

 1. Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca, a w przypadku małoletniego cudzoziemca na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
 2. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi małoletniego cudzoziemca każdy z nich może zwrócić się  o rozstrzygnięcie do sądu.

Ważne:

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się do wojewody lub konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • osobiście,
  • korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (w Rzeczypospolitej Polskiej podpis poświadcza polski notariusz).
 2. Składając wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego należy pamiętać, że kopie załączonych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wojewoda przyjmuje wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego:
  • od cudzoziemców przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym;
  • od obywateli polskich zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konsul przyjmuje wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego od osób zamieszkałych za granicą lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
 5. Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z wymaganymi dokumentami oraz własną opinią.
 6. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń dokumentów.
 7. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych przepisami lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów organ przyjmujący wniosek wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. W przypadku, gdy na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego wojewoda poweźmie wątpliwość, czy cudzoziemiec nie posiada obywatelstwa polskiego, wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.
 9. W przypadku, gdy na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej poweźmie wątpliwość, czy cudzoziemiec nie posiada obywatelstwa polskiego, przekazuje wniosek do wojewody w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.
 10. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, że cudzoziemiec posiada obywatelstwo polskie wojewoda wydaje decyzję o potwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego, zaś wnioskowi o nadanie obywatelstwa polskiego nie nadaje się dalszego biegu.
 11. W przypadku gdy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego został złożony w czasie, gdy wobec cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o uznanie za obywatela polskiego albo postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego lub o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza się.
 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.
 13. Rozstrzygnięcie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter uznaniowy, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
 14. Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.
 15. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sporządza akty nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego oraz przekazuje je w celu doręczenia wnioskodawcy:
  • wojewodzie, który przyjął wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
  • Ministrowi Spraw Zagranicznych – jeśli akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego dotyczy cudzoziemca, którego wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego został złożony za pośrednictwem konsula.

Nadanie obywatelstwa polskiego – wymagane dokumenty

W celu wszczęcia postępowania o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

 1. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego:
  • należy wypełnić czytelnie wszystkie punkty lub wpisać „nie dotyczy”,
  • jeśli wniosek składany jest korespondencyjnie, podpis wnioskodawcy winien być poświadczony urzędowo przez polskiego notariusza;
 2. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, w tym:
  • fotografia wnioskodawcy i małoletnich objętych wnioskiem (nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, przy czym nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy) – należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz wkleić we wniosku,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa wielkopolskiego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • decyzja wojewody w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w Polsce lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy i małoletniego objętego wnioskiem (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) – oryginał,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, zawierający adnotację o ustaniu małżeństwa w przypadku jego rozwiązania) – oryginał;
  • dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) wnioskodawcy, małżonka, małoletniego objętego wnioskiem (dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku) - strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • karta pobytu wnioskodawcy, małżonka, małoletniego objętego wnioskiem (dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania wnioskodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej (np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o alimentach, świadczeniach emerytalnych lub rentowych, itp.) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców i dalszych wstępnych (dziadków, pradziadków) wnioskodawcy oraz występujący stopień pokrewieństwa  (jeśli wnioskodawca posiada takie dokumenty) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez wnioskodawcę w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego (jeśli miało to miejsce) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną lub społeczną wnioskodawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego objętego wnioskiem obywatelstwa polskiego złożone do protokołu w Polsce przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub za granicą przed polskim konsulem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica za granicą (lub dokument potwierdzający, że drugi z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie małoletniego objętego wnioskiem, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego złożone do protokołu w Polsce przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego lub za granicą przed polskim konsulem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego za granicą - oryginał;
  • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki, jeśli małoletni uczęszcza do polskiej szkoły;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w celu komunikacji telefonicznej lub elektronicznej w sprawie prowadzonego postępowania;                                                                               
  • inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we  wniosku - niewymienione wyżej.

Ważne:

 1. Wszystkie dokumenty winny być aktualne.
 2. Urzędowego poświadczenia podpisu wnioskodawcy na wniosku może dokonać polski notariusz.
 3. Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem nie są dowodem w postępowaniu.
 4. Poświadczenia zgodności kopii dokumentów z oryginałem może dokonać polski notariusz lub konsul Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Oryginały dokumentów złożone wraz z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego lub w toku postępowania nie podlegają zwrotowi.
 6. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyłączeniem dokumentów tożsamości) należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula polskiego.
 7. Paszport i karta pobytu wnioskodawcy, małżonka, małoletniego objętego wnioskiem powinny być ważne w toku postępowania w sprawie nadania obywatelstwa polskiego, a dane osobowe w dokumentach zgodne (jednolite).
 8. Dane w polskich aktach stanu cywilnego powinny być zgodne (jednolite), np. gdy w akcie urodzenia wpisane jest imię "Anatol", a w akcie małżeństwa imię "Anatolij" należy ujednolicić treść aktów.
 9. Po złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego do czasu otrzymania informacji  o rozstrzygnięciu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawca powinien zgłaszać wojewodzie wszelkie istotne zmiany dotyczące kwestii objętych wnioskiem, np. urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zmiana adresu zamieszkania, wymiana dokumentów tożsamości, zmiana tytułu pobytowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. W trakcie prowadzonego postępowania wnioskodawca może zostać wezwany do  przedłożenia dodatkowych dokumentów istotnych dla sprawy i niewymienionych powyżej.
 11. Uzupełniając złożony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku.
 12. Obowiązkiem wnioskodawcy jest niezwłoczne poinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgłaszając zmianę korzystać należy z formularza zgłoszenia zmiany adresu.
 13. Wolę wycofania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku.
 14. Postępowanie w sprawie nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej nie podlega opłacie skarbowej.

Nadanie obywatelstwa polskiego – składanie wniosku

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z załącznikami można:

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. przesłać na adres: 
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 
  Wydział Spraw Obywatelskich,
  al. Niepodległości 16/18, 
  61-713 Poznań

Ważne:

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się do wojewody lub konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • osobiście,
  • korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (w Rzeczypospolitej Polskiej podpis poświadcza polski notariusz).
 2. Składając wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego należy pamiętać, że kopie załączonych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy przyjmuje wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego:
  • od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
 4. Oryginały dokumentów złożone wraz z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego lub w toku postępowania nie podlegają zwrotowi.
 5. Uzupełniając złożony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku.
 6. Obowiązkiem wnioskodawcy jest niezwłoczne poinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgłaszając zmianę korzystać należy z formularza zgłoszenia zmiany adresu.
 7. Wolę wycofania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku.
 8. Informacja telefoniczna w dni robocze w godz. 08.30-10.00 pod nr 61 854 10 32.

Nadanie obywatelstwa polskiego – prawa i obowiązki po uzyskaniu rozstrzygnięcia

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych:
  • art. 5 ust. 2 - pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty;
  • art. 8 ust. 1 - dowody osobiste wydają organy gmin;
  • art. 24 ust. 1 i 2 - dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  • art. 249 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 - cudzoziemiec zwraca kartę pobytu organowi, który ją wydał, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego;
  • art. 249 ust. 4 - organ, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne przez okres 30 dni;
  • art. 250 pkt 3 - w przypadku nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego, kartę pobytu  unieważnia się z dniem upływu terminu jej zwrotu.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r.  o Karcie Polaka:
  • art. 20 ust. 1a - Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego;
  • art. 20 ust. 3 pkt 1 - w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, posiadacz Karty Polaka zwraca Kartę Polaka wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego.
 4. Kartę pobytu oraz Kartę Polaka należy zwrócić do Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (adres: pl. Wolności 17, 61-739 Poznań / strona internetowa: http://migrant.poznan.uw.gov.pl / infolinia: 61 850 87 77).

Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego – postępowanie

Wojewoda za obywatela polskiego uznaje:

 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
  • pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim, lub
  • nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 5. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.
 6. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 7. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie.

Ważne:

 1. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
 2. Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem małoletnich cudzoziemców, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną:
  • urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, lub
  • świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 3. Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 195 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach.
 4. Wojewoda odmawia uznania za obywatela polskiego jeżeli cudzoziemiec nie spełnia powyższych wymogów albo nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje:
  • na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca na wniosek jego przedstawicieli ustawowych;
  • w formie decyzji wojewody właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
 6. W przypadku gdy wniosek o uznanie za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec wnioskodawcy jest prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego umarza się.
 7. W przypadku gdy wniosek o uznanie za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec wnioskodawcy jest prowadzone postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zawiesza się do czasu zakończenia postępowania o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Uznanie za obywatela polskiego – wymagane dokumenty 

W celu wszczęcia postępowania o uznanie za obywatela polskiego cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

 1.  Wniosek o uznanie za obywatela polskiego – należy wypełnić czytelnie wszystkie punkty lub wpisać „nie dotyczy”;
 2. Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, w tym:
  • fotografia wnioskodawcy i małoletnich objętych wnioskiem (nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, przy czym nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy) – należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz wkleić we wniosku,
  • decyzja wojewody w sprawie zezwolenia na pobyt stały w Polsce lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy i małoletniego objętego wnioskiem, sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego, zwierający dane rodziców, w tym nazwisko rodowe matki – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (w przypadku braku dokumentów potwierdzających nazwisko rodowe matki, umożliwiających jego wpisanie do aktu urodzenia - oświadczenie wnioskodawcy);
  • odpis zupełny aktu małżeństwa, sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego, w przypadku ustania  małżeństwa - zawierający stosowną adnotację – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (dane w aktach urodzenia i małżeństwa sporządzonych przez polski urząd stanu cywilnego, powinny być zgodne (jednolite), np. gdy w akcie urodzenia wpisane jest imię "Anatol", a w akcie małżeństwa imię "Anatolij" należy ujednolicić treść aktów);
  • dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) wnioskodawcy, małżonka, małoletniego objętego wnioskiem (dokument musi być ważny co najmniej  6 miesięcy od dnia złożenia wniosku) – kopia wszystkich stron zapisanych poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • karta pobytu wnioskodawcy, małżonka, małoletniego objętego wnioskiem - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • Oświadczenie o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (27,5 KB) w okresie poprzedzającym złożenie wniosku – (okres ujęty w oświadczeniu zależy od podstawy prawnej ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego  - 10 lat, 3 lata, 2 lata lub 1 rok) - oryginał;
  • świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub Certyfikat Znajomości Języka Polskiego(odnośnik zewnętrzny) na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowania lokalu przez wnioskodawcę (np. wyciąg z księgi wieczystej lub akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania wnioskodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę stabilnego i regularnego źródła dochodu w Rzeczypospolitej Polskiej, np. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu wraz z umową o pracę, umową zlecenie, umową o dzieło, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o alimentach, świadczeniach emerytalnych lub rentowych, itp.) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Spełnienie wskazanego wymogu zależeć będzie od indywidualnej oceny konkretnego stanu faktycznego, dla którego dokonywana będzie weryfikacja w kontekście stabilności i regularności źródła dochodu, biorąca pod uwagę rodzaj dochodu, jego powtarzalność oraz czas dysponowania dochodem i ewentualne okresy zakłóceń w posiadaniu źródła dochodu. Przedstawić zatem należy, szczegółową i pełną historię dotyczącą uzyskiwanych dochodów, swojego zatrudnienia, prowadzenia przedsiębiorstwa lub składniki majątku pozwalające na ocenę spełniania wskazanego warunku;
  • dokumenty potwierdzające informację, czy cudzoziemiec w przeszłości ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego oraz czy posiadał obywatelstwo polskie (jeśli wnioskodawca posiada takie dokumenty) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego objętego wnioskiem obywatelstwa polskiego złożone:
   • osobiście do protokołu w Polsce przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica – oryginał,
   • osobiście do protokołu za granicą przed polskim konsulem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica za granicą – oryginał,
   • korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym przez polskiego notariusza – oryginał  Wzór oświadczenia rodzica
   • dokument potwierdzający, że drugi z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie małoletniego objętego wnioskiem, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego złożone:
   • osobiście do protokołu w Polsce przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica – oryginał,
   • osobiście do protokołu za granicą przed polskim konsulem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica za granicą – oryginał,
   • korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym przez polskiego notariusza – oryginał  Wzór oświadczenia małoletniego
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie o uznanie za obywatela polskiego w wysokości 219 zł  - oryginał;
  •  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w celu komunikacji telefonicznej lub elektronicznej w sprawie prowadzonego postępowania;                                                                              
  • inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we  wniosku - niewymienione wyżej.

Uznanie za obywatela polskiego – składanie wniosku 

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wraz z załącznikami można:

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. przesłać na adres: 
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 
  Wydział Spraw Obywatelskich, 
  al. Niepodległości 16/18, 
  61-713 Poznań

Ważne:

 1. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
 2. Składając wniosek o uznanie za obywatela polskiego korespondencyjnie (tj. przesyłając na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) należy pamiętać, że kopie dokumentów załączonych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez polskiego konsula, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 3. Oryginały dokumentów załączone do wniosku o uznanie za obywatela polskiego lub w toku postępowania nie podlegają zwrotowi.
 4. Uzupełniając złożony wniosek o uznanie za obywatela polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku.
 5. Obowiązkiem wnioskodawcy jest niezwłoczne poinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgłaszając zmianę korzystać należy z formularza zgłoszenia zmiany adresu.
 6. Wolę wycofania wniosku o uznanie za obywatela polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku
 7. Informacja telefoniczna w dni robocze w godz. 08.30-10.00 pod nr 61 854 10 32.

Uznanie za obywatela polskiego – prawa i obowiązki po uzyskaniu rozstrzygnięcia 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
  • art. 127 § 2 i art. 129 § 2 - od decyzji służy stronie prawo odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które powinno zostać wniesione za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia;
  • art. 127a § 1 - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
  • art. 127a § 2 - z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna;
  • art. 130 § 4 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych:
  • art. 5 ust. 2 - pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty;
  • art. 8 ust. 1 - dowody osobiste wydają organy gmin;
  • art. 24 ust. 1 i 2 - dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  • art. 249 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 - cudzoziemiec zwraca kartę pobytu organowi, który ją wydał, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego;
  • art. 249 ust. 4 - organ, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne przez okres 30 dni;
  • art. 250 pkt 3 - w przypadku nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego, kartę pobytu  unieważnia się z dniem upływu terminu jej zwrotu.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r.  o Karcie Polaka:
  • art. 20 ust. 1a - Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego;
  • art. 20 ust. 3 pkt 1 - w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, posiadacz Karty Polaka zwraca Kartę Polaka wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego.
 5. Kartę pobytu oraz Kartę Polaka należy zwrócić do Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (adres: pl. Wolności 17, 61-739 Poznań / strona internetowa: http://migrant.poznan.uw.gov.pl / infolinia: 61 850 87 77).

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego – postępowanie

 1. Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy - wojewoda mazowiecki.
 2. Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje się na wniosek:
  • osoby, która posiada obywatelstwo polskie i chce uzyskać potwierdzenie tego faktu,
  • osoby, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie, ale je utraciła, i chce uzyskać potwierdzenie tej utraty, lub 
  • podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji.
 3. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty przez małoletnie dziecko składa jedno z rodziców albo oboje rodzice dziecka, bądź jego opiekun prawny.
 4. Postępowanie o potwierdzenie obywatelstwa polskiego może być wszczęte z urzędu.
 5. Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego występuje osoba, która:
  • posiada ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty;
  • posiada ważny zagraniczny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz nieważny polski paszport lub nieważny polski dowód osobisty;
  • posiada ważny zagraniczny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz nie posiada/ła polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego, a jedno z rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty;
  • posiada ważny zagraniczny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz nie posiada/ła polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego a jedno z rodziców, dziadków lub pradziadków posiada/ło polski paszport lub polski dowód osobisty i opuściło Polskę po II wojnie światowej, w czasie wojny bądź w dwudziestoleciu międzywojennym;
  • posiada ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Rzeczypospolitej Polskiej w celu repatriacji;
  • musi uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią (żyjącą albo zmarłą) w związku z innym postępowaniem, np. rozwodowym, spadkowym, o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • miało miejsce przysposobienie pełne dziecka przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia;
  • urodziła się w Rzeczypospolitej Polskiej, a rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

Ważne:

 1. Do każdej z powyższych okoliczności obowiązuje inny katalog dokumentów.
 2. Nie istnieje żaden rejestr obywateli polskich.

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego – wymagane dokumenty 

W celu wszczęcia postępowania o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której wniosek dotyczy, należy złożyć:

 1. wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty  obywatelstwa polskiego - zawierający dane osoby, której sprawa dotyczy, jej wstępnych do drugiego stopnia (rodzice, dziadkowie) oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego;
 2. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku - określone poniżej odrębnie dla każdej okoliczności złożenia wniosku, chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody;
 3. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego w wysokości 58 zł (nie dotyczy decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w drodze repatriacji, która nie podlega opłacie skarbowej)  - oryginał;
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w celu komunikacji telefonicznej lub mailowej w sprawie prowadzonego postępowania.                                                                               

Opcjonalnie:

 •  Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy (38 KB) (jeśli wnioskodawca będzie korzystał z pełnomocnika) lub  Pełnomocnictwo do doręczeń (39,5 KB) (jeśli wnioskodawca będzie korzystał z pełnomocnika do doręczeń) wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – oryginał (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli pełnomocnikiem wnioskodawcy jest jego współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie, lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd., albo zostało poświadczone notarialnie lub przez inny uprawniony organ).

Załączniki do wniosku, gdy wnioskodawca posiada ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty:

 1. ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 2. odpis zupełny aktu urodzenia zawierający imię/imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki (sporządzony  przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 3. odpis zupełny aktu małżeństwa  (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych (jeśli taka zmiana nastąpiła) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załączniki do wniosku, gdy wnioskodawca posiada ważny zagraniczny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz nieważny polski paszport lub nieważny polski dowód osobisty:

 1. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa wielkopolskiego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) lub  oświadczenie o miejscu zamieszkania lub ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał;
 2. ważny zagraniczny paszport lub ważny zagraniczny dowód osobisty lub ważny inny zagraniczny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 3. akt urodzenia (zawierający imię/imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki, preferowany  odpis zupełny aktu urodzenia sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 4. akt małżeństwa (preferowany  odpis zupełny aktu małżeństwa sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych wnioskodawcy (jeśli taka zmiana nastąpiła) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 5. oświadczenie o przyczynach rozbieżności w zapisie danych osobowych w akcie urodzenia i małżeństwa (jeśli w dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych) - oryginał;
 6. nieważny polski paszport lub nieważny polski dowód osobisty wnioskodawcy (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załączniki do wniosku, gdy wnioskodawca posiada ważny zagraniczny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz nie posiada/ł polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego, a jedno z rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty:

 1. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa wielkopolskiego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) lub  oświadczenie o miejscu zamieszkania lub ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 2. oświadczenie o miejscach zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – oryginał;
 3. ważny zagraniczny paszport lub ważny zagraniczny dowód osobisty lub ważny inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 4. odpis aktu urodzenia (zawierający imię/imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki, preferowany  odpis zupełny aktu urodzenia sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 5. odpis aktu małżeństwa (preferowany  odpis zupełny aktu małżeństwa sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych wnioskodawcy (jeśli taka zmiana nastąpiła) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 6. oświadczenie o przyczynach rozbieżności w zapisie danych osobowych w akcie urodzenia i małżeństwa (jeśli w dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych) - oryginał;
 7. ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty jednego z rodziców  (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) albo zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania jednego z rodziców z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 8. poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z rodziców - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 9. odpis aktu małżeństwa rodziców (jeśli zawarli związek małżeński przed urodzeniem wnioskodawcy, preferowany odpis zupełny aktu małżeństwa sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego),
 10. inny dokument urzędowy zawierający datę ustalenia ojcostwa w stosunku do wnioskodawcy (jeśli wnioskodawca wywodzi obywatelstwo polskie po ojcu i nastąpiło uznanie ojcostwa):
 11. polska książeczka wojskowa wydana wnioskodawcy (dotyczy mężczyzn) lub ojcu - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 12. inne dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. świadectwa szkolne, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja pracownicza, prawo jazdy, książeczka zdrowia dziecka - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załączniki do wniosku, gdy wnioskodawca posiada ważny zagraniczny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy oraz nie posiada/ła polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego, a jedno z rodziców, dziadków lub pradziadków posiada/ło polski paszport lub polski dowód osobisty i opuściło Polskę po II wojnie światowej, w czasie wojny bądź w dwudziestoleciu międzywojennym:

 1. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa wielkopolskiego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) lub  oświadczenie o miejscu zamieszkania lub ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 2. oświadczenie o miejscach zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – oryginał;
 3. ważny zagraniczny paszport lub ważny zagraniczny dowód osobisty lub ważny inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 4. odpis aktu urodzenia (zawierający imię/imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki, preferowany  odpis zupełny aktu urodzenia sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 5. odpis aktu małżeństwa (preferowany  odpis zupełny aktu małżeństwa sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych wnioskodawcy (jeśli taka zmiana nastąpiła) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 6. oświadczenie o przyczynach rozbieżności w zapisie danych osobowych w akcie urodzenia i małżeństwa (jeśli w dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych) - oryginał;
 7. ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty jednego z rodziców albo polska książeczka wojskowa wydana ojcu albo inne dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. polskie świadectwa szkolne jednego z rodziców, polska legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja pracownicza, rzemieślnicza, mistrzowska lub czeladnicza, dokumenty repatriacyjne (zaświadczenia, wnioski, spisy), dokumenty wskazujące na prześladowanie/represję w czasie wojny - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 8. odpis aktu małżeństwa rodziców (jeśli zawarli związek małżeński przed urodzeniem wnioskodawcy, preferowany odpis zupełny aktu małżeństwa sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 9. świadectwo nabycia obywatelstwa obcego przez tego z rodziców, z którego wywodzone jest obywatelstwo polskie, a jeśli  dokument dotyczy ojca, który nabył obywatelstwo obce do 19 stycznia 1951 r. także zaświadczenie wydane przez właściwe władze kraju, którego obywatelstwo ojciec nabył, zawierające informacje, czy i od jakiej daty ojciec podlegał powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w państwie obcym, a także czy pełnił służbę (czynną, zawodową, rezerwową i ochotniczą) w wojsku obcym do 19 stycznia 1951 r.- kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 10. dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych tego z rodziców, z którego wywodzone jest obywatelstwo polskie (jeśli dokonywał urzędowej zmiany danych) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;

Jeżeli brak jest polskich dokumentów rodziców:

 1. ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty jednego z dziadków i/lub pradziadków albo inne dokumenty wydane im przez polskie organy lub instytucje - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 2. odpisy aktów urodzenia i małżeństwa wykazujące pokrewieństwo między wnioskodawcą a dziadkami i/lub pradziadkami oraz potwierdzające ich stan cywilny - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 3. świadectwa nabycia/nienabycia obywatelstwa obcego przez dziadków i/lub pradziadków - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załączniki do wniosku, gdy osoba posiada ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Rzeczypospolitej Polskiej w celu repatriacji:

 1. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa wielkopolskiego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 2. ważny lub nieważny zagraniczny paszport (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności, nazwą organu wydającego, z wizą wjazdową do Rzeczypospolitej Polskiej w celu repatriacji oraz datą i miejscem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 3. odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 4. odpis zupełny aktu małżeństwa (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych wnioskodawcy (jeśli taka zmiana nastąpiła) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załączniki do wniosku, gdy osoba musi uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią (żyjącą albo zmarłą) w związku z innym postępowaniem, np. rozwodowym, spadkowym, o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. uzasadnienie interesu prawnego w uzyskaniu potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią – oryginał;
 2. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią, np. wezwanie sądu – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 3. oświadczenie o miejscach zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoby, dla której ma nastąpić potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego – oryginał;
 4. oświadczenie określające datę (np. urodzenia, zgonu lub inną), dla której ma nastąpić potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego przez osobą zmarłą – oryginał;
 5. odpis aktu urodzenia i/lub aktu zgonu osoby, której dotyczy wniosek – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 6. odpis aktu małżeństwa osoby, której dotyczy wniosek, i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę jej danych osobowych (jeśli taka zmiana nastąpiła) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 7. oświadczenie o przyczynach rozbieżności w zapisie danych osobowych w akcie urodzenia i małżeństwa (jeśli w dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych) - oryginał;
 8. ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty osoby, której dotyczy wniosek (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) albo zaświadczenie urzędu gminy o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce osoby, której dotyczy wniosek, z adnotacją o wydanym jej dowodzie osobistym - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;

Jeżeli brak jest ważnego lub nieważnego polskiego paszportu lub ważnego lub nieważnego polskiego dowodu osobistego osoby, której dotyczy wniosek:

 1. ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty co najmniej jednego z rodziców osoby, której dotyczy wniosek (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 2. poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z rodziców osoby, której dotyczy wniosek – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 3. zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Rzeczypospolitej Polskiej jednego z rodziców osoby, której dotyczy wniosek, z adnotacją o wydanym mu dowodzie osobistym - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 4. polska książeczka wojskowa wydana osobie, której dotyczy wniosek (dotyczy mężczyzn),  lub jej ojcu - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 5. inne dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje wykazujące związek osoby, której dotyczy wniosek, z Rzecząpospolitą Polską, np. polskie świadectwa szkolne, polska legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja pracownicza, polskie prawo jazdy – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załączniki do wniosku, gdy miało miejsce przysposobienie pełne dziecka przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia:

 1. ważny lub nieważny zagraniczny paszport dziecka lub ważny inny zagraniczny dokument stwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności, nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzic dziecka wskazany jest przysposabiający posiadający obywatelstwo polskie (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 3. orzeczenie sądu o pełnym przysposobieniu dziecka przez osobę posiadającą obywatelstwo polskie wraz z klauzulą prawomocności - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 4. ważny lub nieważny polski paszport osoby przysposabiającej albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności, nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załączniki do wniosku, gdy wnioskodawca urodził się w Rzeczypospolitej Polskiej, a rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone:

 1. dokument stwierdzający tożsamość (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności, nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 2. odpis zupełny aktu urodzenia (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 3. dokumenty, które potwierdzają, że rodzice nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone (jeśli tożsamość rodziców jest ustalona), np. polski dokument tożsamości wydany w związku z tym, że rodzice przebywają w Rzeczypospolitej Polsce i nie posiadają żadnego obywatelstwa lub decyzje nadające im jako bezpaństwowcom status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Ważne:

 1. Wniosek przed złożeniem należy podpisać i oznaczyć datą.
 2. Brak podpisu jest brakiem formalnym, który należy uzupełnić pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Wniosek podpisuje:
  • wnioskodawca – w przypadku składania wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego dla siebie;
  • rodzic/opiekun prawny - w przypadku składania wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego przez małoletniego;
  • pełnomocnik - w przypadku składania wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego przez swego mocodawcę;
  • wnioskodawca – w przypadku składania wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią (żyjącą albo zmarłą) w związku z innym postępowaniem.
 4. Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem nie są dowodem w postępowaniu.
 5. Poświadczenia zgodności kopii dokumentów z oryginałem może dokonać polski konsul, notariusz albo występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 6. Poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem można uzyskać także w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - przedkładając oryginał i kopię dokumentu.
 7. Oryginały dokumentów złożone wraz z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego lub w toku postępowania nie podlegają zwrotowi.
 8. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyłączeniem dokumentów tożsamości) należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula polskiego.
 9. W trakcie prowadzonego postępowania wnioskodawca może zostać wezwany do  przedłożenia dodatkowych dokumentów istotnych dla sprawy i niewymienionych powyżej.
 10. Uzupełniając złożony wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku.
 11. Obowiązkiem wnioskodawcy jest niezwłoczne poinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgłaszając zmianę korzystać należy z formularza zgłoszenia zmiany adresu.
 12. Wolę wycofania wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku.
 13. Opłatę skarbową (58 zł za wydanie decyzji w sprawie o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego lub 17 zł za pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone) należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania prowadzony w PKO Bank Polski S.A.  nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 tytułem: „opłata za … dla … (imię i nazwisko).” Więcej informacji o opłacie skarbowej na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego – składanie wniosku

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego wraz z załącznikami można:

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. przesłać na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Ważne:

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której wniosek dotyczy.
 2. Składając wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego korespondencyjnie  należy pamiętać, że kopie dokumentów załączonych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez polskiego konsula, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 3. Oryginały dokumentów załączone do wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego lub w toku postępowania nie podlegają zwrotowi.
 4. Uzupełniając złożony wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku.
 5. Obowiązkiem wnioskodawcy jest niezwłoczne poinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgłaszając zmianę korzystać należy z formularza zgłoszenia zmiany adresu.
 6. Wolę wycofania wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku.
 7. Informacja telefoniczna w dni robocze w godz. 08.30-10.00 pod nr 61 854 10 32.

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – postępowanie

 1. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w formie postanowienia.
 2. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
 3. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi małoletniego każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.
 4. Małoletni, który ukończył 16 lat, musi wyrazić zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Ważne:

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się do wojewody lub konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • osobiście,
  • korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (w Rzeczypospolitej Polskiej podpis poświadcza polski notariusz).
 2. Składając wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego należy pamiętać, że kopie załączonych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wojewoda przyjmuje wnioski o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego od obywateli polskich zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konsul przyjmuje wnioski o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego od obywateli polskich zamieszkałych za granicą.
 5. Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z wymaganymi dokumentami.
 6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych przepisami lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów organ przyjmujący wniosek wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 7. W sprawach o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń dokumentów.
 8. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia, które nie podlega zaskarżeniu.
 9. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić w terminie krótszym niż 30 dni, wskazanym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sporządza zawiadomienie o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz przekazuje je w celu doręczenia wnioskodawcy:
  • wojewodzie, który przyjął wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
  • Ministrowi Spraw Zagranicznych – jeśli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego został złożony za pośrednictwem konsula.

 Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – wymagane dokumenty

W celu wszczęcia postępowania o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wnioskodawca składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

 1. wniosek o wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego:
  • należy wypełnić czytelnie wszystkie punkty lub wpisać „nie dotyczy”,
  • jeśli wniosek składany jest korespondencyjnie podpis wnioskodawcy winien być poświadczony urzędowo przez polskiego notariusza;
 2. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, w tym:
  • fotografia wnioskodawcy i małoletnich objętych wnioskiem (nieuszkodzona, kolorowa,   o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, przy czym nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy) – należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz wkleić we wniosku,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa wielkopolskiego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) lub w przypadku braku zameldowania oświadczenie o miejscu zamieszkania lub ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał
  • ważny polski dowód osobisty lub ważny polski paszport (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) lub decyzja właściwego wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego przez wnioskodawcę - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • odpis zupełny akt urodzenia wnioskodawcy i/lub małoletniego objętego wnioskiem zawierający imię/imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy (sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania wnioskodawcy i/lub małoletniemu objętemu wnioskiem – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • ważny dokument tożsamości współmałżonka (strony z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego objętego wnioskiem obywatelstwa polskiego złożone do protokołu w Polsce przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub za granicą przed polskim konsulem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica za granicą, gdy rodzic przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne (lub dokument potwierdzający, że drugi z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
  • oświadczenie małoletniego objętego wnioskiem, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego złożone do protokołu w Polsce przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego lub za granicą przed polskim konsulem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego za granicą - oryginał;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w celu komunikacji telefonicznej lub elektronicznej w sprawie prowadzonego postępowania;                                                                                
  • inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku - niewymienione wyżej.

Ważne:

 1. Wszystkie dokumenty winny być aktualne.
 2. Urzędowego poświadczenia podpisu wnioskodawcy na wniosku może dokonać polski notariusz.
 3. Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem nie są dowodem w postępowaniu.
 4. Poświadczenia zgodności kopii dokumentów z oryginałem może dokonać polski notariusz lub konsul Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Oryginały dokumentów złożone wraz z wnioskiem o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub w toku postępowania nie podlegają zwrotowi.
 6. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyłączeniem dokumentów tożsamości) należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula polskiego.
 7. Dane w polskich aktach stanu cywilnego powinny być zgodne (jednolite), np. gdy w akcie urodzenia wpisane jest imię "Feliks", a w akcie małżeństwa imię "Felix" należy ujednolicić treść aktów.
 8. W trakcie prowadzonego postępowania wnioskodawca może zostać wezwany do  przedłożenia dodatkowych dokumentów istotnych dla sprawy i niewymienionych powyżej.
 9. Uzupełniając złożony wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku.
 10. Obowiązkiem wnioskodawcy jest niezwłoczne poinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgłaszając zmianę korzystać należy z formularza zgłoszenia zmiany adresu.
 11. Wolę wycofania wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku.
 12. Postępowanie w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej nie podlega opłacie skarbowej.

 Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – składanie wniosku

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z załącznikami można:

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Ważne:

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się:
  • do wojewody lub konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • osobiście,
  • korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (w Rzeczypospolitej Polskiej podpis poświadcza polski notariusz).
 2. Składając wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego należy pamiętać, że kopie załączonych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy przyjmuje wnioski o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Oryginały dokumentów przesłane na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub w toku postępowania nie podlegają zwrotowi.
 5. Uzupełniając złożony wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku.
 6. Obowiązkiem wnioskodawcy jest niezwłoczne poinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgłaszając zmianę korzystać należy z formularza zgłoszenia zmiany adresu.
 7. Wolę wycofania wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku.
 8. Informacja telefoniczna w dni robocze w godz. 08.30-10.00 pod nr 61 854 10 32.

Opłata skarbowa – opłać online 

Czynność Wysokość opłaty Tytułem

Nadanie obywatelstwa polskiego – wydanie aktu nadania lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego

nie podlega opłacie skarbowej

-

Uznanie za obywatela polskiego – wydanie decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego

219 zł

Opłać online

uznanie za obywatela polskiego dla … (imię i nazwisko)

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego – wydanie decyzji stwierdzającej posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego

58 zł
(nie podlega opłacie skarbowej potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w drodze repatriacji)

Opłać online

potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla … (imię i nazwisko)

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego  – wydanie zawiadomienia o treści postanowienia

nie podlega opłacie skarbowej -

Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy lub do doręczeń

17 zł
(nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli pełnomocnikiem wnioskodawcy jest jego współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie, lub zstępni, tj. dzieci, wnuki, itd., albo zostało poświadczone notarialnie lub przez inny uprawniony organ, lub dotyczy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w drodze repatriacji)

Opłać online

pełnomocnictwo dla … (imię i nazwisko)

Zaświadczenie

17 zł

Opłać online

zaświadczenie dla … (imię i nazwisko)

Płatność zostanie przekierowana do:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Nr rachunku:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Więcej informacji o opłacie skarbowej na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania

Podstawy prawne

Informacja o prywatności

Dokumenty do pobrania

Autor: Anna Napierała
Data utworzenia: 09.04.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.04.2021 - 10:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.05.2024 - 13:20