Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kwalifikowana pierwsza pomoc, są to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, który jest członkiem jednostek współpracujących z systemem PRM.

Ratownikiem może być osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM, lub będąca członkiem tych jednostek;
 • posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
 • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podmiot zamierzający prowadzić kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie programu kursu przez właściwego wojewodę ze względu na swoją siedzibę. Wojewoda zatwierdza program kursu po:

 • stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem kursu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2021 poz. 411);
 • przeprowadzeniu weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej, a także spełnieniu wymagań w zakresie wyposażenia sal ćwiczeniowych.

Odmowa zatwierdzenia oraz cofnięcie zatwierdzenia programu kursu przez wojewodę następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Każda zmiana programu kursu obejmująca zakres merytoryczny dokonana przez podmiot, który uzyskał zatwierdzenie programu kursu wymaga ponownego zatwierdzenia przez wojewodę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2021 poz. 411) określa:

 • ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs;
 • sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs;
 • skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej;
 • okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika. W ramach nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wojewoda jest uprawniony do przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 21.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.01.2020 - 08:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.03.2024 - 14:01