Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych

Na podstawie art. 95ca ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski Zarządzaniem nr 426/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. powołał Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Zarządzenie nr 426/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31sierpnia 2021 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych

Wojewoda Wielkopolski przy współpracy z Wojewódzką Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych sporządza projekt Wojewódzkiego Planu Transformacji z uwzględnieniem Krajowego Planu Transformacji i rekomendowanych kierunków działań wskazanych w Mapie Potrzeb Zdrowotnych oraz wynikających z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia. Wojewódzki plan tworzy się raz na 5 lat z możliwością aktualizacji. Pierwszy plan transformacji będzie obejmował lata 2022-2026.

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych prowadzi Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, tel. 61 854 11 68, fax.: 61 854 19 70, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl

W skład Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych wchodzą:

 1. Jarosław Maciejewski, II Wicewojewoda Wielkopolski - Przewodniczący Rady;
 2. Liwia Polcyn-Nowak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 3. Kinga Leśniewska – Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia;
 4. Magdalena Kraszewska - Dyrektor Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia;
 5. Dariusz Brudło – p.o. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu;
 6. Hanna Endler – Kierownik Sekcji Planowania i Monitorowania w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 7. Joanna Syta – Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 8. Anna Jackowska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
 9. Jacek Skrobisz – Starosta Wolsztyński Przedstawiciel Konwentu Powiatów;
 10. Magdalena Siuda – Kierownik Oddziału Organizacji i Statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu;
 11. Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta;
 12. Anna Poznańska – Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH – PIB;
 13. Jan Olmiński – Naczelnik Wydziału Strategii i Projektów w Departamencie Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.
Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 17.01.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.01.2023 - 13:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.07.2024 - 12:30