Dziennik nr 99 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 czerwca 2004 r.

Nr 99

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1967

nr XII/110/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr X/89/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2004

 
1968

nr XII/90/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1969

nr XII/96/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2004

 
1970

nr XVI/115/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
1971

nr XVII/165/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna

 
1972

nr XIII/100/2004 Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
1973

nr 100/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na wysypiska gminne w miejscowościach Russocice i Stawki

 
1974

nr XVI/115/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 
1975

nr XVI/172/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/342/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 marca 2002 r.

 
1976

nr XVI/173/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach posłów do parlamentu Europejskiego

 
1977

nr XII/124/2004 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Klotyldzinie i w Margoninie

 
1978

nr XXI/148/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/401/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka

 
1979

nr XXI/149/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 
1980

nr XXI/154/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/395/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 
1981

nr XXI/155/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
1982

nr XIV/83/04 Rady Gminy Wapno z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wapno ich dotychczasowym najemcom

 
1983

nr XIV/113/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
1984

nr XVI/88/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu lub dotyczącego zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1985

nr XX/156/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
1986

nr XIII/131/04 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
1987

nr XIII/133/04 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
1988

nr XXI/86/2004 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
1989

nr 95/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie

 
1990

nr 99/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny

 
1991

nr XIX/104/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
1992

nr XIX/105/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych

 
1993

nr XIX/106/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych

 
1994

nr XIX/107/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1995

nr XI/79/04 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1996

nr SO 9/13-D/Ka/04 z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Sulmierzyce deficytu budżetowego na rok 2004

 
1997

nr SO 9/14-P/Ka/04 z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Sulmierzyce

 
1998

nr 40/SO-11/D/04/Ko z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Kramsk na 2004 rok

 
1999

nr 47/SO-11/P/04/Ko z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej Gminy Kramsk na 2004 rok

 


POROZUMIENIE

 
2000

nr UA/60-62/WKS/2004 zawarte w dniu 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie zadań własnych realizowanych przez instytucje kultury

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2001

nr WCC/1030D/3706/W/OPO/2004/AJ z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmiany warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

 
2002

z dnia 24 maja 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzew przeprowadzonych w dniu 23 maja 2004 r.

 


SPRAWOZDANIE

 
2003

z wykonania budżetu Gminy Słupca za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:19