Dziennik nr 87 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 czerwca 2004 r.

Nr 87

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1780

nr XV/146/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 745/1 i 745/2 - Etap I

 
1781

nr XVII/96/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej" dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa

 
1782

nr 95/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 22 marca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

 
1783

nr 96/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 22 marca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2004

 
1784

nr XIV/86/2004 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wielichowo

 
1785

nr XIV/88/2004 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/147/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie poboru należności pieniężnych pobieranych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1786

nr XVIII/152/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1787

nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004

 
1788

nr XIV/130/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Ostrzeszów, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
1789

nr XIV/131/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Ostrzeszowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach

 
1790

nr XIV/81/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/158/2001 Rady Gminy Blizanów z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Blizanów

 
1791

nr XIV/84/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/128/2000 Rady Gminy Blizanów z dnia 14 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1792

nr 100/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na wysypiska gminne w miejscowościach Russocice i Stawki

 
1793

nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania"

 
1794

nr XVIII/115/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

 
1795

nr XVIII/116/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Kępno na stałe obwody głosowania

 
1796

nr XIX/117/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu im. T. Drobnika w Pleszewie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
1797

nr XV/135/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/253/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
1798

nr XXI/135/04 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy Międzychód obwodów głosowania

 
1799

nr XVII/121/2004 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 kwietnia 2004 roku o zmianie uchwały nr 35/IV/99 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Gniezno

 
1800

nr 281 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach na terenie miasta Konina dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

 
1801

nr 282 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania drodze kategorii

 
1802

nr XIV/105/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania na obszarze Gminy i Miasta Zduny w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

 
1803

nr XX/152/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
1804

nr XV/111/04 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1805

nr XIX/103/04 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
1806

nr XIX/109/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i parkowanie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 
1807

nr XVIII/82/2004 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu powiatu

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1808

nr SO 9/4-P/Ka/04 z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
1809

nr SO 8/5-P/Ka/04 z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Koźminek deficytu budżetowego na rok 2004

 
1810

nr SO 8/8-P/Ka/04 z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Koźminek

 
1811

nr SO 9/8-D/Ka/04 z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Ostrów Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2004

 
1812

nr SO 9/9-P/Ka/04 z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Ostrów Wielkopolski

 
1813

nr SO 7/12-P/Ka/04 z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Odolanów

 
1814

nr SO 7/13-P/Ka/04 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pleszew

 
1815

nr SO 8/12-P/Ka/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Bralin

 


POROZUMIENIA

 
1816

zawarte w dniu 15 stycznia 2004 roku pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Sompolno w sprawie remontu dróg powiatowych

 
1817

zawarte w dniu 15 stycznia 2004 roku pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Sompolno w sprawie wykonania chodnika

 
1818

zawarte w dniu 15 stycznia 2004 roku pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Sompolno w sprawie poszerzenia drogi

 
1819

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Połajewo w sprawie organizacji imprezy kulturalnej

 
1820

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Trzcianka w sprawie organizacji imprez kulturalnych

 
1821

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Drawsko w sprawie organizacji imprez kulturalnych

 
1822

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Miastem Ostrów Wielkopolski w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w obrębie miasta

 
1823

zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 
1824

zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Raszków w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 
1825

zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Sośnie w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 
1826

zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Przygodzice w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 
1827

zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta

 
1828

zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Odolanów w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta

 
1829

zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Raszków w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta

 


SPRAWOZDANIE

 
1830

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:56