Dziennik nr 83 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Prawny
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 czerwca 2004 r.

Nr 83

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1716

nr XLII/444/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
1717

nr XLII/445/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 
1718

nr XXIII/210/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka

 
1719

nr XXIII/210/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1720

nr XIX/262/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

 


SPRAWOZDANIA

 
1721

sprawozdanie Burmistrza Śremu z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

 
1722

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2003 rok

 
1723

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wielkopolski za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 13:09