Dziennik nr 83 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 maja 2003 r.

Nr 83

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1588

nr 21/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003 rok

 
1589

nr 40/2003 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, ustalenia terminu płatności dla inkasentów

 
1590

nr VII/46/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Szamotułach, ustalenia ich granic, numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1591

nr 20/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonego na dni 7 i 8 czerwca 2003 roku

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1592

informacja o przedsiębiorstwie energetycznym WECHTA S.A. w Słupcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło

 


SPRAWOZDANIA

 
1593

z wykonania budżetu Gminy Damasławek za rok 2002

 
1594

z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2002

 
1595

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za okres od 1.01.2002 r. - 31.12.2002 r.

 
1596

z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2002

 
1597

z realizacji budżetu gminy Strzałkowo za rok 2002

 
1598

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2002 rok

 
1599

finansowe za 2002 rok Gminy Wilczyn

 
1600

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 15:05