Dziennik nr 33 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 marca 2003 r.

Nr 33

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
617

nr XXXV/220/02 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 8 października 2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników tworzących nowe inwestycje na terenie gminy Chrzypsko Wielkie i określenia warunków udzielenia pomocy w formie zwolnienia

 
618

nr XXXV/221/02 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 8 października 2002 roku w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy Chrzypsko Wielkie

 
619

nr II/6/02 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny w Złotowie

 
620

nr III/25/2002 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 
621

nr III/19/2002 Rady Gminy Chocz z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Chocz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
622

nr IV/23/2002 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Gołuchów

 
623

nr V/43/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2003 rok

 
624

nr IV/20/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, od osób fizycznych, w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 
625

nr VI/46/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/21/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 2 grudnia 2002 roku dotyczącej podatku od nieruchomości na 2003 rok

 
626

nr VI/49/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miejskiej w Kościanie

 
627

nr V/56/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ostrów Wielkopolski

 
628

nr V/29/2003 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Świeca II

 
629

nr V/35/2003 Rady Gminy i Miasta Odolanowa z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za wjazd i składowanie nieczystości stałych na miejsko-gminnym wysypisku śmieci

 
630

nr V/25/03 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Czerniejewo

 
631

nr V/33/2003 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

 
632

nr IV/30/03 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo

 
633

nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Mikstat na 2003 rok

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
634

nr SO-17/11/P/Ln/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 
635

nr SO 7/11-P/Ka/03 z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Sośnie

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO

 
636

nr 3/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w 2003 roku

 


KOMUNIKAT STAROSTY ŚREMSKIEGO

 
637

w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Śremskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:00