Dziennik nr 243 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 243

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4243

nr XXVII/249/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach do załatwiania spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

 
4244

nr XXVIII/274/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/249/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach do załatwiania spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

 
4245

nr XXVIII/275/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr VII/35/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4246

nr XXIX/279/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4247

nr XXIX/280/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia17 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVI/122/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4248

nr XXIX/281/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVI/120/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4249

nr XXIX/282/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4250

nr XXIX/283/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w roku 2009

 
4251

nr XXI/136/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty - zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
4252

nr XXXVI/232/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie podziału gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach

 
4253

nr XXXVI/233/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

 
4254

nr XXXVI/234/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2009 - określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat

 
4255

nr XXXVI/235/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
4256

nr XXVII/201/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
4257

nr XXVII/202/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

 
4258

nr XXVII/203/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4259

nr XXVII/204/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4260

nr XXVII/205/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
4261

nr XXVII/206/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

 
4262

nr XXVII/207/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej

 
4263

nr XXVII/208/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXIV/273/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie

 
4264

nr XXIII/191/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok

 
4265

nr XXIII/192/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4266

nr XXIII/193/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
4267

nr XXVI/118/08 Rady Gminy Lądek z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/110/08 Rady Gminy Lądek z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
4268

nr XXVI/119/08 Rady Gminy Lądek z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/109/08 Rady Gminy Lądek z dnia 30 września 2008 roku w sprawie określenia stawki opłaty targowej na 2009 rok

 
4269

nr XXVI/120/08 Rady Gminy Lądek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę ustalenia stawki do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
4270

nr XXVI/121/08 Rady Gminy Lądek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2009 r.

 
4271

nr XXVI/126/08 Rady Gminy Lądek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lądek

 
4272

nr XIX/124/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skulsku do załatwiania spraw z zakresu o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
4273

nr XIX/128/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
4274

nr XXIII/334/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/91/2007 rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia sposobu ustalania opłat za składowanie odpadów na składowisku w Nadziejewie

 
4275

nr XXIII/210/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4276

nr XXIII/211/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4277

nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4278

nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 
4279

nr XXIII/214/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 


UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

 
4280

nr 12/2008 Zgromadzenia związku Międzygminnego "Obra" z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór na składowiskach zarządzanych przez Związek Międzygminny "Obra" w 2009 r.

 
4281

nr 13/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia opłaty zryczałtowanej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów w gminie Wolsztyn

 
4282

nr 49/XXII/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum zagospodarowania Odpadów - Selekt" z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - "Selekt� na rok 2009

 
4283

nr XI/32/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

 


POROZUMIENIE

 
4284

zawarte w dniu 9 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą Miejską Słupca w sprawie przekazania prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Miasta Słupcy

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:50