Dziennik nr 178 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 4 grudnia 2007 r.

Nr 178

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3895

nr X/75/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Barczysko

 
3896

nr XV/64/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 
3897

nr XV/65/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dobrzyca lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
3898

nr XII/91/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2007 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Gołańcz

 
3899

nr VII/49/2007 Rady Gminy Czermin z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: stawek opłaty targowej na rok 2007-2008

 
3900

nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3901

nr XI/76/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3902

nr XI/42/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 
3903

nr X/75/07 Rady Gminy Kościan z dnia 11 października 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/179/05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3904

nr X/87/07 Rady Gminy Kościan z dnia 11 października 2007 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Nowy Dębiec

 
3905

nr X/89/07 Rady Gminy Kościan z dnia 11 października 2007 r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

 
3906

nr XII/48/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 18 października 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3907

nr VIII/51/2007 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Szamocin

 
3908

nr VIII/58/07 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Szamocina

 
3909

nr XIII/80/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 października 2007 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2008

 
3910

nr XIII/81/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 października 2007 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko na rok 2008

 
3911

nr XIII/82/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów na rok 2008

 
3912

nr XIII/85/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
3913

nr XIII/86/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 października 2007 r. w sprawie: opłaty targowej na rok 2008

 
3914

nr XI/18/2007 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa

 
3915

nr XIV/169/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2007 roku dotyczącej ustanowienia Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów

 
3916

nr XIV/174/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, oraz ustalenie sposobu ich pobierania

 
3917

nr XII/72/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakosław

 
3918

nr XI/59/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2008 oraz sposobu pobierania tego podatku

 
3919

nr XI/60/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku

 
3920

nr XI/61/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty

 
3921

nr XI/62/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie inkasa

 
3922

nr IX/70/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Chodzież na lata 2007-2012

 
3923

nr 64/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

 
3924

nr 66/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
3925

nr 67/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3926

nr 68/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego

 
3927

nr XII/70/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
3928

nr XII/72/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
3929

nr XII/73/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta, która stanowi podstawę wymiary podatku rolnego na 2008 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

 
3930

nr XII/74/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i zwiększających zatrudnieni na obszarze gminy Sieroszewice

 
3931

nr XII/77/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie wsi Latowice

 
3932

nr XIII/88/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3933

nr X/65/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

 


POROZUMIENIE

 
3934

zawarte w dniu 31 października 2007 r. pomiędzy Gminą Opalenica a Miastem i Gminą Buk

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:42