Dziennik nr 150 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzelek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 września 2006 r.

Nr 150

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3593

nr XXXVI/328/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie, gm. Kostrzyn

 
3594

nr XLIII/252/06 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim

 
3595

nr LXIII/465/06 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oborniki

 
3596

nr LXIII/474/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
3597

nr LXIII/475/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
3598

nr LXIII/476/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
3599

nr LXIII/477/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
3600

nr LXIII/478/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
3601

nr XLVIII/235/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 5 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika

 
3602

nr XLVIII/236/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 5 września 2006 roku w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 
3603

nr XXXVIII/262/06 Rady Gminy Siedlec z dnia 5 września 2006 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Siedlec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3604

nr LIII/349/06 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

 
3605

nr LIII/351/06 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Śremie

 
3606

nr XLVI/350/06 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/269/05 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania w roku 2006

 


SPRAWOZDANIA

 
3607

zarządzenie nr 8/2006 Wójta Gminy Dominowo z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 
3608

zarządzenie nr 156/2006 Wójta Gminy Grodziec z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2005 rok

 
3609

sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 27.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:04