Dziennik nr 149 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 września 2006 r.

Nr 149

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3580

nr LVI/595/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Kórnik

 
3581

nr 235/2006 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 31 lipca 2006 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Osiek Mały Nr 104/2004 z dnia 29.06.2004 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Osiek Mały

 
3582

nr 382/LIX/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Sztucznej Ściany Wspinaczkowej w Czerwonaku

 
3583

nr 384/LIX/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kicin

 
3584

nr XXXVIII/299/06 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania mostowi na rzece Obra w miejscowości Zbąszyń, ul. Senatorska nazwy "Most Sybiraków

 
3585

nr XXXVIII/305/2006 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 
3586

nr XXXVIII/306/06 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/172/04 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
3587

nr XXXIX/347/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Rawicz.

 
3588

Nr LXIV/469/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
3589

Nr LXIV/470/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania

 


POROZUMIENIE

 
3590

zawarte w dniu 10 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na modernizacji ulicy Kamiennej, ulicy Chopina, ulicy Kompałły oraz skrzyżowania ulic: Chopina, Kompałły, Gimnazjalnej i Wysockiej

 


SPRAWOZDANIA

 
3591

roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnków za 2005 rok

 
3592

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:05