Dziennik nr 145 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 września 2006 r.

Nr 145

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3512

nr 181/XXVI/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

 
3513

nr XLI/189/2006 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Łęka Opatowska na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

 
3514

nr XLI/190/2006 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
3515

nr XLII/307/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

 
3516

nr XLV/290/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kępno podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
3517

nr 369/LVIII/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dębogóra

 
3518

nr XLIX/393/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/199/04 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pniewy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

 
3519

nr XLIX/394/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie poszerzenia granic stałych okręgów głosowania, utworzonych na obszarze gminy Pniewy

 
3520

nr XLIX/395/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy Pniewy"

 
3521

nr LVI/452/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dopiewie

 
3522

nr XXXVII/175/06 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 8

 
3523

nr XXXVII/176/06 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu glosowania Nr 1

 


SPRAWOZDANIE

 
3524

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rawicz za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 14.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:17