Dziennik nr 144 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 września 2006 r.

Nr 144

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3502

nr XXXV/284/06 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Przyprostnia położonego pomiędzy ulicami: Dworską, Plebańską, Limach i Bartniczą

 
3503

nr LXXVII/482/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 2

 
3504

nr XXXV/207/2006 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pogorzeli

 
3505

nr XXXV/210/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3506

nr XLIX/308/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
3507

nr XLIX/312/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Czarnków

 
3508

nr LI/247/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń "Kościół-ul. Źródlana"

 


SPRAWOZDANIE

 
3509

zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogoźno za 2005 rok

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3510

nr OPO-4210-37(5)/2006/186/V/AS z dnia 23 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A.

 
3511

nr OPO-4210-41(4)/2006/413/VI/MJ z dnia 24 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 13.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:19