Dziennik nr 143 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 września 2006 r.

Nr 143

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3482

nr XL/659/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Jarocin na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

 
3483

nr XL/660/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Jarocin na stałe obwody głosowania

 
3484

nr XL/662/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/266/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Jarocin, których zarządcą jest Burmistrz Jarocina

 
3485

nr LVIII/423/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Swarzędza, ustalenia granic tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
3486

nr XXVIII/209/2006 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedczu

 
3487

nr XLVII/246/06 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Chodowie nr XXXI/185/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3488

nr XLVIII/701/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia ul. Podmiejskiej ( na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Stanczukowskiego ), ul. Stanczukowskiego, ul. Piłsudskiego kategorii dróg powiatowych

 
3489

nr XLVIII/703/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Podmiejskiej do kategorii dróg powiatowych

 
3490

nr XLVIII/708/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

 
3491

nr XLVIII/711/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV

 
3492

nr XLVIII/718/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Kalisza

 
3493

nr XLVIII/723/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

 
3494

nr XLVII/252/06 Rady Gminy Babiak z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku

 
3495

nr XXXI/170/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów

 
3496

nr XXXVIII/215/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic w miejscowościach Kramsk i Wola Podłężna do kategorii dróg gminnych na obszarze gminy Kramsk

 
3497

nr XKI/328/06 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Sompolno oraz gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych

 
3498

nr XLVII/238/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3499

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/363A/253/W/OPO/2006/AJ i nr OCC/103A/253/W/OPO/2006/AJ z dnia 22 sierpnia 2006 r. dotyczących Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

 


SPRAWOZDANIA

 
3500

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kotlin za rok 2005

 
3501

zarządzenie nr 173/06 Wójta Gminy w Osieku Małym z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2005

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 12.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:21