Dziennik nr 141 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzelek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 września 2006 r.

Nr 141

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3443

nr LIII/455/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie dla działek o nr ewid. 418/1 i 418/2

 
3444

nr XLVIII/719/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
3445

nr XLVII/176/2006 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kawęczyn

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3446

nr XL/235/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3447

nr XLIV/277/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3448

nr SO 182/3-D/Ka/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Ostrów Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2006

 
3449

nr SO-186/1-D/Ka/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Brzeziny deficytu budżetowego na rok 2006

 
3450

nr SO 185/1-D/Ka/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Czajków deficytu budżetowego na rok 2006

 
3451

nr SO-10/9-C/D/2006/Ln z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
3452

nr SO 188/3-D/Ka/06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Koźminek deficytu budżetowego na rok 2006

 
3453

nr SO-0951/200/15/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Gniezna

 
3454

nr SO.-0951/157d/14/Pi/06 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta Czarnków nr L/313/06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok

 
3455

nr SO 189/2-D/Ka/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2006

 
3456

nr 106/SO-5/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Ślesin

 
3457

nr 105/SO-8/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Wierzbinek

 
3458

nr SO-187/1-P/Ka/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Chocz

 
3459

nr SO-10/9-C/P/2006/Ln z dnia 26 lipca 2006 w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Miedzichowo

 
3460

nr SO.-0951/203/15/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Września

 
3461

nr SO-0951/158p/12/Pi/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Łobżenicy nr 28/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia prognozy kwoty długu gminy Łobżenica na 2006 rok

 
3462

nr SO-0951/159p/14/Pi/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Okonek nr 37/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu publicznego gminy Okonek

 
3463

nr SO-0951/2007/18/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Skoki

 


POROZUMIENIA

 
3464

umowa zawarta w dniu 30 maja 2006 r. pomiędzy gminą Kościelec a gmina Krzymów w sprawie udzielania pomocy finansowej

 
3465

aneks nr 1 do porozumienia z dnia 14 grudnia 2004 r. zawartego pomiędzy powiatem ostrowskim a gminą Raszków w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków realizacji zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13301 w m. Radłów

 


INFORMACJA STAROSTY

 
3466

informacja Starosty Szamotulskiego z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego miasta Ostroróg

 


SPRAWOZDANIA

 
3467

zarządzenie nr 189/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2005 rok

 
3468

sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy Wilczyn za 2005 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3469

nr OPO-4210-39(6)/2006/253/IV/ED z dnia 16 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3470

informacja o decyzji z dnia 16 sierpnia 2006 r. nr WCC/1151/13615/W/OKA/2005/2006/JL o udzieleniu przedsiębiorcy PLANT spółka z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 08.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:26