Dziennik nr 139 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 lipca 2010 r.

Nr 139

 

TREŚĆ
Poz.:

2662

nr XXXI/215/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2663

nr XXXI/216/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów

 
2664

nr XL/379/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie: wprowadzenia regulaminu publicznych obiektów sportowych, boisk szkolnych i placów zabaw

 
2665

nr XXXV/234/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wielichowo -Wieś, obejmującego działkę o nr geodezyjnym: 719; oraz części działek 699 i 791 (drogi)

 
2666

nr XLVI/332/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi nr 2723P (Opalenica - Grodzisk Wlkp.) na odcinku od km 7+045 do km 9+710 (ul. Bukowska) tj. na długości 2665 mb

 
2667

nr XLVI/334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
2668

nr XLVI/335/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
2669

nr XLVI/336/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie utworzenia Obwodu Głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mossego 17

 
2670

nr XLVI/337/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Skateparku w Grodzisku Wielkopolskim

 
2671

nr XL/240/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylin lub podległym jej jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2672

nr XLI/315/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie: nadania nazwy ronda

 
2673

nr XLI/316/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chorzeminie

 
2674

nr XLI/319/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn

 
2675

nr XLI/323/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 
2676

nr XLII/339/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Wyrzysku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wyrzysk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
2677

nr XLII/340/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Wyrzysku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wyrzysk na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
2678

nr XLII/341/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Wyrzysku, ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2679

nr XLI/211/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Białośliwie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
2680

nr XLI/212/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Białośliwie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/261/2002 Rady Gminy Białośliwie z dnia 13 sierpnia 2002 roku w sprawie dokonania podziału obszaru Gminy Białośliwie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
2681

nr XLI/213/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Białośliwie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/262/2002 Rady Gminy Białośliwie z dnia 13 sierpnia 2002 roku w sprawie podziału Gminy Białośliwie na obwody głosowania

 
2682

nr XLIX/413/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Kazimierz Biskupi zmieniająca Uchwałę Nr XV/128/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 
2683

nr XLVI/254/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Słupcy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Słupca na lata 2008 - 2012

 
2684

nr XLVI/260/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Słupcy utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Słupcy dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2685

nr XXXIX/199/2010 z dnia 5 maja 2010 r. Rady Gminy Kotlin w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy Kotlin do stanu faktycznego

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 
2686

z dnia 18 maja 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego obwieszczenie w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z siedzibą w Słupcy

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 20:19