Dziennik nr 139 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 września 2006 r.

Nr 139

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3414

nr XLIX/283/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
3415

nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września

 
3416

nr XL/370/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/158/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w u zbytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 
3417

nr LXIII/466/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
3418

nr LXIII/467/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie podziału gminy Mosina na obwody głosowania

 


SPRAWOZDANIA

 
3419

sprawozdanie Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu za 2005 r.

 
3420

zarządzenie nr 297/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2005 r.

 
3421

informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków gminy Obrzycko za 2005 rok

 
3422

sprawozdanie Wójta Gminy Połajewo z wykonania budżetu za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 05.09.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:30