Dziennik nr 136 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 sierpnia 2006 r.

Nr 136

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3343

nr XLIV/283/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
3344

nr XLIV/284/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia granic obwodu szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie

 
3345

nr XLIV/285/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie

 
3346

nr XLIV/287/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania"

 
3347

nr XXXII/288/2006 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV przez tereny wsi Wysocko Wielkie, Smardowskie Olendry i Sadowie

 
3348

nr XLII/198/06 Rady Gminy Bralin z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bralin

 
3349

nr XXXIX/164/2006 Rady gminy Doruchów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie

 
3350

nr XLII/310/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Miasta i Gminy Pleszew lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3351

nr XLV/379/06 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych powiatu pilskiego

 
3352

nr XLV/398/06 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile

 


POROZUMIENIE

 
3353

w sprawie partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania, remontów i rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Ceglarskiej w Krotoszynie zawarte w dniu 30 czerwca 2006 r. pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a gminą Rozdrażew

 


SPRAWOZDANIA

 
3354

zarządzenie nr 74/2006 Wójta Gminy Powidz z dnia 20 marca 2006 r. - przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Powidz za 2005 rok

 
3355

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kościana za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 30.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:37