Dziennik nr 135 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 sierpnia 2006 r.

Nr 135

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3326

nr XL/368/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
3327

nr XL/369/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów glosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży

 
3328

nr XLVI/175/2006 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie

 
3329

nr XXVIII/277/2006 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Margoninie

 
3330

nr XXVIII/281/2006 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie

 
3331

nr L/597/06 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piła"

 
3332

nr 336/XXXV/06 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie

 
3333

nr 337/XXXV/06 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 217/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 r.

 
3334

nr LIII/356/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności przez gminę i gminne jednostki organizacyjne

 
3335

nr LIV/361/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie nazwy osiedla we wsi Straduń

 
3336

nr XXIX/163/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych dla wyboru Rady Gminy Zakrzewo

 
3337

nr XXIX/165/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 
3338

nr XXXI/174/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006 r.

 
3339

nr XXXIV/286/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w celu połączenia jednomandatowych okręgów wyborczych Nr VI i VII na dwu mandatowy okręg wyborczy Nr VI

 


SPRAWOZDANIA

 
3340

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Blizanów za 2005 rok

 
3341

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Oborniki za 2005 rok

 
3342

zarządzenie nr 12/2006 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Opalenica za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 28.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:39